Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Metalogik II

Kursen presenterar Gödels klassiska resultat om ofullständighet hos aritmetiska teorier, som visar att varje motsägelsefri teori som innehåller tillräckligt mycket aritmetik är ofullständig – att det finns sanna satser som teorin inte kan bevisa, och att motsägelsefriheten hos teorin inte kan bevisas med metoder som kan formaliseras i teorin själv.

Vi går också igenom bevis för oavgörbarhet hos sådana teorier och även hos predikatlogik (Churchs sats) – att det inte finns någon mekanisk metod att avgöra om en predikatlogisk sats är en logisk sanning eller inte – liksom andra närliggande resultat såsom Tarskis sats om odefinierbarhet av sanning. Den filosofiska innebörden av dessa resultat diskuteras.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och gruppövningar. Närvaro på minst 70% av undervisningstillfällena är obligatorisk. Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examination

  a) Examinationsformer
  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna. Vid kurstillfällen som ges på engelska sker examinationen på svenska eller engelska. För mer detaljerad information om examinationen hänvisas till kursbeskrivningen, som finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  b) Betygsskala
  Betygsättningen sker enligt en sjugradig betygsskala:

  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx= Otillräckligt
  F = Helt otillräckligt

  c) Betygskriterier
  De skriftliga betygskriterier meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.

  d) Slutbetyg
  För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt fullgjord närvaro.
  Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
  Examensuppgifter som inte lämnas in i tid bedöms ej.
   
  e) Underkännande
  För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
  Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
  Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.

  f) Komplettering
  Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom det tidsintervallet som anges i kursbeskrivningen för det aktuella kurstillfället, efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator.
  Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon mån alltför begränsade resonemang - används betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen ges nästa gång vårterminen 2021.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Meddelas senare.

 • Kontakt

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se