Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Praktisk filosofi I

Praktisk filosofi I introducerar den praktiska filosofins mest grundläggande frågeställningar: Vad gör en handling rätt? Vilka principer utgår vi ifrån när vi påstår att en handling är rätt? Vad menar vi när vi säger att en handling är rätt? Dessutom får du öva upp din analytiska förmåga genom att studera argumentationsanalys, semantik och logik.

Den här kursen vänder sig till dig som aldrig läst praktisk filosofi. Du får en introduktion till centrala frågeställningar och teorier inom praktisk filosofi samtidigt som du lär dig analysera komplexa problem på ett systematiskt sätt.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
 • Kursupplägg

  Obligatoriskt upprop

  Dagkurs:

  Måndagen den 29 augusti 2022 kl 13-14. Sal F497, Södra Huset. Ordinarie antagna.
  Måndagen den 29 augusti 2022 kl 15-16. Sal C497, Södra Huset. Reserver.

  Kvällskurs:

  Måndagen den 29 augusti kl 18-19 via Zoom. Länk skickas till alla anmälda studenter.

  Antagna studenter som har deltagit på uppropen registreras på kurstillfällena (campusregistrering).

  Praktisk filosofi I består av 5 delkurser à 6 hp. Se under Delkurser

  Delkurser

  Dagkurs

  Delkurs 1: Inledning till argumentation, semantik och logik

  Lärare: Katharina Berndt Rasmussen

  Denna del av kursen består av en serie föreläsningar och praktiska övningar som syftar till att introducera centrala begrepp och problem inom argumentationsanalys, semantik och logik. Exempel på centrala begrepp är sanning, giltighet och rationalitet. Exempel på praktiska övningar är rekonstruktion och värdering av argument.

  Delkurs 2: Normativ etik

  Lärare: Greg Bognar

  Denna delkurs består av en serie föreläsningar som syftar till att introducera centrala frågor och teorier inom normativ etik. Exempel på centrala frågor inom normativ etik: Hur bör man handla? Hur bör man vara som människa? Vilket ansvar har man för andra varelser? Finns det någon typ av handling som alltid är rätt att utföra? Exempel på centrala normativa teorier är utilitarism, pliktetik och dygdeetik. Delkursen består också av ett antal gruppseminarier i tillämpad etik där deltagarna får fördjupa sig i ett konkret etiskt problemområde.

  Delkurs 3: Metaetik

  Lärare: Gunnar Björnsson

  Denna delkurs introducerar centrala begrepp och teorier om normer och värderingar. Exempel på frågor som behandlas: Kan en moralisk värdering vara objektivt sann? Kan oenigheter i normativa frågor lösas på ett rationellt sätt? Är moraliska värderingar endast uttryck för känslor och attityder? Är det möjligt att hysa välgrundade uppfattningar i värdefrågor?

  Delkurs 4: Metafysik

  Lärare: Björn Eriksson

  Denna delkurs består av en serie föreläsningar som introducerar och diskuterar centrala metafysiska problem inom praktisk filosofi. Metafysiska frågor handlar om världens yttersta beskaffenhet, bortom de empiriska erfarenheter våra sinnen ger oss. Exempel på sådana problem är personlig identitet, fri vilja och frågan om varför det finns något alls.

  Delkurs 5: Den praktiska filosofins historia: Mill och Wollstonecraft om utilitarism, frihet och jämlikhet

  Lärare: Åsa Burman & Jonas Olson

  I denna kurs studeras inflytelserika verk av Mary Wollstonecraft (1759-1797) och John Stuart Mill (1806-1873).  Några exempel på frågor som behandlas är följande: Vad är lycka och vad är ett gott liv? Är en handling rätt om och endast om den maximerar lyckan? Vad är rättvisa och rättigheter? Vilka är Wollstonecrafts och Mills argument för individuell frihet och för jämlikhet mellan samhällsklasser och mellan kvinnor och män? I kursen jämförs och kontrasteras Mills syn på frihet med Wollstonecrafts syn på frihet.

  Kvällskurs

  Delkurs 1: Inledning till argumentation, semantik och logik

  Lärare: Åsa Burman & Sama Agahi

  Denna del av kursen består av en serie föreläsningar och praktiska övningar som syftar till att introducera centrala begrepp och problem inom argumentationsanalys, semantik och logik. Exempel på centrala begrepp är sanning, giltighet och rationalitet. Exempel på praktiska övningar är rekonstruktion och värdering av argument.

  Delkurs 2: Normativ etik

  Lärare: Isaac Taylor

  Denna delkurs består av en serie föreläsningar som syftar till att introducera centrala frågor och teorier inom normativ etik. Exempel på centrala frågor inom normativ etik: Hur bör man handla? Hur bör man vara som människa? Vilket ansvar har man för andra varelser? Finns det någon typ av handling som alltid är rätt att utföra? Exempel på centrala normativa teorier är utilitarism, pliktetik och dygdeetik. Delkursen består också av ett antal gruppseminarier i tillämpad etik där deltagarna får fördjupa sig i ett konkret etiskt problemområde.

  Delkurs 3: Metaetik

  Lärare: Victor Moberger

  Denna delkurs introducerar centrala begrepp och teorier om normer och värderingar. Exempel på frågor som behandlas: Kan en moralisk värdering vara objektivt sann? Kan oenigheter i normativa frågor lösas på ett rationellt sätt? Är moraliska värderingar endast uttryck för känslor och attityder? Är det möjligt att hysa välgrundade uppfattningar i värdefrågor?

  Delkurs 4: Metafysik

  Lärare: Björn Eriksson

  Denna delkurs består av en serie föreläsningar som introducerar och diskuterar centrala metafysiska problem inom praktisk filosofi. Metafysiska frågor handlar om världens yttersta beskaffenhet, bortom de empiriska erfarenheter våra sinnen ger oss. Exempel på sådana problem är personlig identitet, fri vilja och frågan om varför det finns något alls.

  Delkurs 5: Den praktiska filosofins historia: Mill och Wollstonecraft om utilitarism, frihet och jämlikhet

  Lärare: Henrik Ahlenius

  I denna kurs studeras inflytelserika verk av Mary Wollstonecraft (1759-1797) och John Stuart Mill (1806-1873). Några exempel på frågor som behandlas är följande: Vad är lycka och vad är ett gott liv? Är en handling rätt om och endast om den maximerar lyckan? Vad är rättvisa och rättigheter? Vilka är Wollstonecrafts och Mills argument för individuell frihet och för jämlikhet mellan samhällsklasser och mellan kvinnor och män? I kursen jämförs och kontrasteras Mills syn på frihet med Wollstonecrafts syn på frihet.

  Undervisning

  a) Kursen examineras genom salskrivningar och hemskrivningar. En skrivning per delkurs. För mer detaljerad information om examinationen hänvisas till kursbeskrivningen.

  b) Betygsättningen sker enligt en sjugradig betygsskala:
  A=Utmärkt
  B=Mycket bra
  C=Bra
  D=Tillfredsställande
  E=Tillräckligt
  Fx=Otillräckligt
  F=Helt otillräckligt.

  c) Betygskriterier

  Delkurs 1: Inledning till argumentation, semantik och logik

  Betygskriterier normativ etik (pdf) (45 Kb)

  Delkurs 3: Metaetik

  Delkurs 4: Metafysik

  Delkurs 5: Den praktiska filosofins historia

  d) För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga prov. Slutbetyget på hela kursen bestäms genom att bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger in det antal poäng som respektive delkurs utgör av hela kursens poängtal. Betyget på hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av delkurserna. Gängse avrundningsregler tillämpas.

  e) För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfälle finnas under aktuell termin. Minst ett examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.

  f) Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Delkurs 1: Inledning till argumentation, semantik och logik

  Feldman, R: Reason and Argument (välj gärna Pearson New International Edition)
  Kompletterande litteratur i urval av läraren

  Delkurs 2: Normativ etik

  Julia Driver: Ethics – The Fundamentals
  Kompletterande litteratur i urval av läraren

  Delkurs 3: Metaetik

  Nils Franzén, Victor Moberger & Olle Risberg: Grundbok i metaetik (Studentlitteratur 2021)

  Delkurs 4: Metafysik

  Conee & Sider: Riddles of Existence: A Guided Tour of Metaphysics.
  van Inwagen, P: Metaphysics, fjärde upplagan.
  Kompletterande litteratur i urval av läraren

  Delkurs 5: Den praktiska filosofins historia: Mill och Wollstonecraft om utilitarism, frihet och jämlikhet

  Wollstonecraft, Mary. A vindication of the rights of women [1792], Penguin Books 2004.
  Mill, John Stuart, Utilitarianism [1863], R. Crisp (ed.). Oxford: Oxford University Press, 1998. Även andra utgåvor finns och kan användas.
  Kompletterande litteratur i urval av lärarna.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Åsa Burman

  asa.burman@philosophy.su.se