Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Praktisk filosofi I

Praktisk filosofi I introducerar den praktiska filosofins mest grundläggande frågeställningar: Vad gör en handling rätt? Vilka principer utgår vi ifrån när vi påstår att ett samhälle är rättvist? Vad gör ett liv gott för den som lever det? När vi säger att något är fel, uttalar vi oss om ett sakförhållande eller uttrycker vi bara en attityd?

På kursen får du dessutom öva upp ditt kritiska tänkande och din analytiska förmåga genom att studera grundläggande argumentationsanalys, semantik och logik. Du får en introduktion till centrala frågeställningar och teorier inom praktisk filosofi samtidigt som du lär dig analysera komplexa problem på ett systematiskt sätt. 

OBS!! För att anmäla dig till HT-23, gå till Praktisk filosofi I HT-23.

Läroplattform
Läsanvisningar, detaljerad kursplanering,etc. kommer att läggas upp på kursens Athenasida. Antagna studenter som har aktiverat sitt studentkonto och blivit registrerade på kursen blir automatiskt deltagare på kursens Athenasida.

Förväntade studieresultat, närvarokrav, uppgifter om examinationsform samt betyg
Se kursplanen i sidans högerspalt.

Betygskriterier: Se under kursupplägg

 • Kursupplägg

  Delkurs 1: Inledning till argumentation, semantik och logik, 6hp
  Lärare: Aviseras senare (kväll: Conrad Bakka)
  Undervisningsspråk: Svenska (kväll: Svenska)

  Denna delkurs introducerar centrala begrepp och distinktioner inom argumentationsanalys, semantik och logik. Exempel på centrala begrepp är sanning, giltighet och rationalitet. Dessutom tränas färdigheter i argumentationsanalys så som rekonstruktion och värdering av argument. Delkursen består av föreläsningar och övningar.
  Betygskriterier: Inledning till argumentation, semantik och logik

  Delkurs 2: Normativ etik, 6hp
  Lärare: Greg Bognar (kväll :Andrea Asker Svedberg)
  Undervisningsspråk: Engelska (kväll: Svenska)

  Denna delkurs syftar till att introducera centrala frågor och teorier inom normativ etik. Exempel på centrala frågor inom normativ etik: Hur bör man handla? Hur bör man vara som människa? Vilket ansvar har man för andra varelser? Finns det någon typ av handling som alltid är rätt att utföra? Exempel på centrala normativa teorier är utilitarism, pliktetik och dygdeetik. Delkursen består också av ett antal gruppseminarier i tillämpad etik där deltagarna får fördjupa sig i ett konkret etiskt problemområde.
  Betygskriterier: Normativ etik

  Delkurs 3: Metaetik, 6hp
  Lärare: Jonas Olson (kväll:Aviseras senare)
  Undervisningsspråk: Svenska (kväll:Aviseras senare)

  Denna delkurs introducerar centrala begrepp och teorier om normer och värderingar. Exempel på frågor som behandlas är: Kan en moralisk värdering vara objektivt sann? Kan oenigheter i normativa frågor lösas på ett rationellt sätt? Är moraliska värderingar endast uttryck för känslor och attityder? Är det möjligt att hysa välgrundade uppfattningar i värdefrågor?
  Betygskriterier: Metaetik

  Delkurs 4: Metafysik, 6hp
  Lärare: Björn Eriksson (kväll:Aviseras senare)
  Undervisningsspråk: Svenska 

  Denna delkurs introducerar och diskuterar centrala metafysiska problem inom praktisk filosofi. Metafysiska frågor handlar om världens yttersta beskaffenhet, bortom de empiriska erfarenheter våra sinnen ger oss. Exempel på sådana problem är personlig identitet, fri vilja och frågan om varför det finns något alls. 
  Betygskriterier: Metafysik

  Delkurs 5: Den praktiska filosofins historia: Mill och Wollstonecraft om utilitarism, frihet och jämlikhet, 6hp
  Lärare: Lisa Furberg och Meradjuddin Khan Oidermaa (Kväll:TBA)
  Undervisningsspråk: Svenska 

  I denna kurs studeras inflytelserika verk av Mary Wollstonecraft (1759-1797) och John Stuart Mill (1806-1873).  Några exempel på frågor som behandlas är följande: Vad är lycka och vad är ett gott liv? Är en handling rätt om och endast om den maximerar lyckan? Vad är rättvisa och rättigheter? Vilka är Wollstonecrafts och Mills argument för individuell frihet och för jämlikhet mellan samhällsklasser och mellan kvinnor och män? I kursen jämförs och kontrasteras Mills syn på frihet med Wollstonecrafts syn på frihet.
  Betygskriterier: Den praktiska filosofins historia

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Delkurs 1: Inledning till argumentation, semantik och logik

  Feldman, R: Reason and Argument (välj gärna Pearson New International Edition)
  Kompletterande litteratur i urval av läraren

  Delkurs 2: Normativ etik

  Julia Driver: Ethics – The Fundamentals
  Kompletterande litteratur i urval av läraren

  Delkurs 3: Metaetik

  Nils Franzén, Victor Moberger & Olle Risberg: Grundbok i metaetik (Studentlitteratur 2021)

  Delkurs 4: Metafysik

  Conee & Sider: Riddles of Existence: A Guided Tour of Metaphysics.
  van Inwagen, P: Metaphysics, fjärde upplagan.
  Kompletterande litteratur i urval av läraren

  Delkurs 5: Den praktiska filosofins historia: Mill och Wollstonecraft om utilitarism, frihet och jämlikhet

  Wollstonecraft, Mary. A vindication of the rights of women [1792], Penguin Books 2004.
  Mill, John Stuart, Utilitarianism [1863], R. Crisp (ed.). Oxford: Oxford University Press, 1998. Även andra utgåvor finns och kan användas.
  Kompletterande litteratur i urval av lärarna.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Elisabeth Furberg

  Lisa.Furberg@philosophy.su.se