Språkfilosofi, 7,5 hp

Om utbildningen

Två av de mest fundamentala funktionerna hos språket är att det tillåter oss att göra sanna eller falska påståenden om världen runt omkring oss, och det tillåter oss att kommunicera våra tankar. Detta är möjligt för att ord och påståendesatser har mening, eller betydelse; det är för att en påstående sats har en viss betydelse som den är sann under vissa bestämda omständigheter, och det är för att lyssnaren ger samma mening åt ett yttrande som talaren gör, som lyssnaren förstår den tanke talaren vill ge uttryck åt. Den viktigaste och mest centrala frågan som språkfilosofin ställer är vad språklig mening är. Andra frågor som också behöver besvaras är hur mening förhåller sig till sanning, hur språklig mening förhåller sig till innehållet i mentala tillstånd såsom övertygelser och önskningar, samt hur fakta om mening, semantiska fakta, förhåller sig till och beror av icke-semantiska fakta.

Om ämnet: Filosofi

Filosofi

Filosofi består av praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Båda ämnena är teoretiska och hänger nära samman med varandra, men handlar delvis om skilda frågor.

Inom praktisk filosofi studeras grundläggande frågor som rör människans praktik och handlingar. Av särskilt intresse är begrepp som rationalitet, normer och värderingar. Hur bör vi leva? Har vi en fri vilja? Vad är ett rationellt beslut? Kan normer och värderingar vara sanna eller är de endast uttryck för känslor och attityder? Centrala forskningsområden inom praktisk filosofi är bland andra beslutsteori, moralfilosofi och politisk filosofi.

Inom teoretisk filosofi studeras grundläggande frågor om tillvarons beskaffenhet och om villkoren för vår kunskap om den. Begrepp som sanning, existens och mening är av särskilt intresse. Hur förhåller sig medvetandet till hjärnan? Finns det en verklighet som är oberoende av oss och kan vi i så fall veta något om den? Vad kännetecknar en vetenskaplig förklaring? Vad gör en slutledning giltig? Centrala forskningsområden inom teoretisk filosofi är bland andra kunskapsteori, språkfilosofi, vetenskapsteori och logik.

ARBETSMARKNAD Studier i filosofi tränar upp din analytiska förmåga, vilket du har nytta av i många yrken. Många kombinerar sina studier i filosofi med andra ämnen och arbetar sedan inom tekniska och naturvetenskapliga områden eller inom humanistisk och samhällsvetenskaplig sektor.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Kultur och historia

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för människan och samhället. Gemensamt för studierna är att du skärper din analytiska förmåga och lär dig se olika utvecklingslinjer, ofta i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Studier inom intresseområdet Kultur och historia ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet där det krävs självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera.

Utbildningsansvarig institution

Filosofiska institutionen