Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskaplighet och forskningsetik

 • 7,5 hp

Kursen innehåller en genomgång och kritisk analys av grundläggande begrepp och frågor rörande vetenskaplighet och forskningsetik.

Exempel på begrepp som analyseras är kunskap, sanning, hypotes, evidens, mening, tolkning, objektivitet och social konstruktion. Exempel på frågor som behandlas: Vad är vetenskap? Finns det grundläggande skillnader i vetenskaplig metod mellan olika typer av vetenskaper? Är vetenskaplig objektivitet möjlig? Är sanning absolut eller varierar den med olika teoretiska perspektiv? Vilka etiska normer finns för vetenskaplig forskning och hur kan de motiveras?

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Närvaro på minst 80% av undervisningstillfällena är obligatorisk. Undervisningen sker på svenska. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som finns tillgänglig senast en månad före kursstar

  Examination

  a) Examinationsformer
  Kursen examineras genom hemskrivning. För mer detaljerad information om examinationen hänvisas till kursbeskrivningen, som finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  b) Betygsskala
  Betygsättningen sker enligt en sjugradig betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx= Otillräckligt
  F = Helt otillräckligt.

  c) Betygskriterier
  De skriftliga betygskriterier meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.

  d) Slutbetyg
  För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på examinationsuppgiften samt fullgjord närvaro.
  Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.  

  e) Underkännande
  För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
  Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
  Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.

  f) Kompletteringsuppgifter
  Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg på hemtentamen kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom det tidsintervall som anges av examinator vid kurstillfället, efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator.
  Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang - används betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Staffan Carlshamre: Philosophy of the Cultural Sciences (Preprint: Filosofiska institutionen SU)

  Håkan Salwén: Forskningsetik för humaniora (Bokförlaget Thales 2017)

  Dessutom kommer vi att använda en del artiklar och annat material som distribueras under kursens gång.

 • Kontakt

  Studierektor Mikael janvid

  mikael.janvid@philosophy.su.se