Diagnostisk radiologisk fysik, 10,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar produktion av röntgenstrålning och optimal strålkvalitet för olika typer av diagnostik. Metoder för att optimera bildkvalitet kontra stråldos samt olika bilddetekteringsmetoder och bildbearbetning diskuteras ingående. Speciella undersökningsmetoder behandlas inom angiografi, datortomografi, konventionell röntgen, mammografi, pedriatrisk röntgen och tandröntgen. En viktig del av kursen berör strålskyddsaspekter, både avseende patienter och personal. Både legala och praktiska aspekter behandlas med inriktning på sjukhusfysikens roll inom diagnostisk radiologi. En del av kursen innebär verksamhetsförlagd utbildning där studenten aktivt medverkar i klinisk sjukhusfysikalisk verksamhet samt deltar vid kvalitetskontroller på röntgenutrustningar. Principerna för generering och detektering av ultraljud behandlas.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen