Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Modevetenskap II

 • 30 hp

Ger tillsammans med Modevetenskap I, 30 hp en heltäckande grund inom Modevetenskap och förbereder för Kandidatkurs i ämnet.

Kursen bygger vidare på kunskaperna i modevetenskap som ett tvärvetenskapligt ämne. Delkurserna behandlar den franska modeutvecklingen ur ett historiskt och kulturellt perspektiv samt det industriella modets omvandling under de senaste 200 åren. Vidare undersöks olika former av modemediering såsom film,magasin, sociala medier och reklam. Modevetenskap II avslutas med kursen Vetenskapligt skrivande som tränar studenterna i författandet av en akademisk uppsats med inriktning på modevetenskap.

Att "bara" läsa Modevetenskap I går naturligtvis bra, men för att få en heltäckande grund i ämnet behöver du också Modevetenskap II.

Behörighet: 22,5 hp från Modevetenskap I

Kursen ges endast vårterminer

 • Kursupplägg

  Föreläsningar och seminarier i fyra delkurser som följer på varandra.

  Delkurserna behandlar olika ämnen som examineras och betygssätts. För godkänt betyg på hela Modevetenskap II behöver du ha godkänt på samtliga fyra delkurser.

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, studiebesök och peer-review moment. Seminarier, studiebesök och peer-review momentet är obligatoriska inslag i kursen. Försvar av den egna uppsatsen samt opposition av annan students uppsats är obligatoriskt. Viss undervisning kan ske på engelska. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Delkurser

  Modets roll i fransk kulturhistoria, 7,5 hp

  Här vill vi att du ska kunna:

  • Beskriva det franska modets sociala och kulturella utveckling från 1600-talet och framåt
  • Identifiera de faktorer som har bidragit till uppbyggandet av staden Paris som modehuvudstad.
  • Analysera synen på mode i den franska litteraturen
  • Reflektera kritiskt över varuhusets effekt på samhället

  Det industriella modet, 7,5hp

  Här vill vi att du ska kunna:

  • Redogöra för huvuddragen i den historiska utvecklingen av den svenska modeindustrin
  • Problematisera hur modeindustrin ska definieras
  • Inta ett kritiskt förhållningssätt till olika teorier och förklaringar av det historiska förloppet.

  Mode, media och konsumtion, 7,5 hp

  Här vill vi att du ska kunna:

  •  Identifiera, beskriva och analysera de olika medier som modet representeras genom
  • Resonera kring betydelsen av modemedier för modets utveckling och i relation till nutida fenomen
  • Diskutera olika aspekter av modekonsumtion.

  Vetenskapligt skrivande, 7,5 hp

  Här vill vi att du ska kunna:

  • Kritiskt välja och värdera källor, material och vetenskaplig litteratur i undersökningen av ett avgränsatmodevetenskapligt ämne
  • Genomföra en kort vetenskaplig analys utifrån relevanta frågeställningar och metod
  • Författa en självständig argumenterande vetenskaplig uppsats samt kritiskt granska andras uppsatser