Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Filmvetenskap II

 • 30 hp

Kursen är en fortsättning på Filmvetenskap I med fokus på aktuell film- och medieforskning. Att "bara" läsa Filmvetenskap I går naturligtvis bra, men för att få en heltäckande grund i ämnet behöver du också Filmvetenskap II.

Filmvetenskap II har ett tematiskt upplägg där klassisk filmteori möter TV-forskning och aktuella kulturstudier. Du får en djupare kunskap om den rörliga bildens roll i kultur och samhälle. Filmvetenskap II 30 hp ger dig kunskap om film- och tv-studier och nya färdigheter i analysen av film och media.

För behörighet behöver du 22,5 hp (3 av 4 kurser) avklarade från Filmvetenskap I.

 

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser om 7,5 hp som läses efter varandra, precis som Filmvetenskap I med föreläsningar, filmvisningar och seminarier.

   

  Delkurser

  GK5 Film- och mediestudier – en teoretisk orientering 7,5 hp

  Delkursen introducerar centrala teoretiska begrepp och perspektiv, från klassisk filmteori till aktuellaforskningsfrågor inom film- och mediestudier. En idéhistorisk översikt över hur filmen teoretiseratskombineras med en kritisk överblick över det film- och medievetenskapliga fältet och dess aktuella teoretiskaperspektiv och forskningsmetoder.

  GK6 Televisionen: Mediehistoria och populärkultur 7,5 hp

  Delkursen ger en introduktion till studiet av televisionen i mediehistoriskt perspektiv. Televisionens socialaoch kulturella betydelse som massmedium, upplysning och populärkultur diskuteras i relation till medietsinstitutionella struktur och olika produktionsvillkor. Särskild tonvikt läggs vid televisionens nationella ochinternationella historia, samt de teoretiska begrepp och forskningsmetoder som är av särskilt intresse för det TV-vetenskapliga forskningsfältet.

  GK7 Kulturstudier och rörliga bilder 7,5 hp

  Med utgångspunkt i genusstudier och postkolonial teoribildning ger delkursen en introduktion tillkulturstudier i ett brett perspektiv med de rörliga bildmedierna i fokus. Som ett exempel på kritiskkulturforskning erbjuder kursen en såväl historisk som samtidsorienterad belysning av hur film och andraaudiovisuella media analyserats utifrån perspektiv på hudfärg, genus, sexualitet och klass. Särskilduppmärksamhet ägnas representationskritik och receptionsstudier som metodologiska vägval.

  GK8 Specialstudium 7,5 hp

  Delkursen syftar till en fördjupning inom ett aktuellt forskningsområde inom det filmvetenskapliga fältet i vidmening. Kursmomentet är direkt förberedande inför kandidatnivån. En särskild tonvikt läggs vidformuleringen och avgränsningen av en specifik forskningsfråga, vid applicering av teori och den praktiskatillämpningen av en forskningsmetod, samt vid akademiskt skrivande. Kursinnehållet varierar från termin tilltermin.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier samt visningar av film och annat mediematerial.

  Kurskrav: Seminarier och muntliga redovisningar är obligatoriska.

  Undervisningen sker på svenska. Viss undervisning kan ske på engelska. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursinformation uppdelat per termin

  Här kan du hitta kursinformation för hela Institutionen för mediestudier (IMS) uppdelat per termin. Klicka här

  Examination

  GK5 Film- och mediestudier - en teoretisk orientering 7,5 hp

  Delkursen examineras genom hemtentamen.

  GK6 Televisionen: Mediehistoria och populärkultur 7,5 hp

  Delkursen examineras genom hemtentamen.

  GK7 Kulturstudier och rörliga bilder 7,5 hp

  Delkursen examineras genom hemtentamen.

  GK8 Specialstudium 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en längre forskningsuppgift.

  Examinator

  Se kursbeskrivning

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Länk till kurslitteratur

  Obs samlingssida för hela institutionens kurser.

 • Kontakt

  Studievagledare

  studievagledare@mail.film.su.se

  Läs mer här