Filmvetenskap II, 30 hp

Kursen är en fortsättning på Filmvetenskap I med fokus på aktuell film- och medieforskning. Delkurserna har ett tematiskt upplägg där klassisk

filmteori möter aktuella kulturstudier och där du får en djupare kunskap om

den rörliga bildens roll i kultur och samhälle. Filmvetenskap II ger dig

kunskap om film- och tv-studier och goda färdigheter i analysen av film och

media.

Du läser 4 delkurser om 7,5 hp.

1: Film-och mediestudier - en teoretisk orientering: - Här fördjupar du din kunskap om olika teorier inom Filmvetenskap. Delkursen ger en mycket god grund till teorier som används inom humaniora.

2:Televisionen: Mediehistoria och populärkultur: - Här får du ta del av televisionens historia och betydelse som medium.

3: Kulturstudier och rörliga bilder: - Här får du ta del av "Cultural Studies" med fokus på den rörliga bilden. Postkoloniala teorier och genusteorier. En samtidsorienterad delkurs med fokus på hur film och andra audiovisuella media analyserats utifrån perspektiv på hudfärg, genus, sexualitet och klass.

4: Specialstudium: - en fördjupning inom ett aktuellt forskningsområde inom det filmvetenskapliga fältet. En forskare presenterar aktuell forskning och Kursmomentet är direkt förberedande inför kandidatnivån. En särskild tonvikt läggs vid formuleringen och avgränsningen av en specifik forskningsfråga, vid applicering av teori och den praktiska tillämpningen av en forskningsmetod, samt vid akademiskt skrivande.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen