Filmupplevelse: teorier och tillämpningar, 7,5 hp

Kursen erbjuder teoretiska analysverktyg och mediehistorisk kunskap kring olika aspekter av upplevelse, affekt och engagemang i film och rörliga bilder. Klassiska förhållningssätt till filmbilden, till begrepp som “representation” och “åskådarskap” diskuteras, men även hur dessa kommer till uttryck i film- och videokonst. Uppkomsten av alternativa medieplattformar och visningskontexter kräver en kritisk omläsning av klassisk åskådarteori och relaterade begrepp. “Filmupplevelse” presenteras därför som ett teoretiskt ramverk där åskådarskap problematiseras bortom psykologi och individuell upplevelse, för att snarare analysera film som socialt och historiskt kodad mediekultur, skapat kulturellt minne, interaktiv skärmkultur eller medieattraktion.

Kursupplägget är tematiskt med fokus på konceptuella exempel, där teoretiska frågor om till exempel tid, minne och mediering utforskas i dialog med såväl klassisk filmhistoria, digitala medier och samtidskonst.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen