Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Filmupplevelse: teorier och tillämpningar

Fristående kurs på avancerad nivå i Filmvetenskap. Läses även inom termin 3 Masterprogrammet i Filmvetenskap.

För dig som är antagen HT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till oss! Så här går din registrering till våra utbildningar till:

Registrering HÖSTEN 2022

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen erbjuder teoretiska analysverktyg och mediehistorisk kunskap kring olika aspekter av upplevelse, affekt och engagemang i film och rörliga bilder. Klassiska förhållningssätt till filmbilden, till begrepp som “representation” och “åskådarskap” diskuteras, men även hur dessa kommer till uttryck i film- och videokonst. Uppkomsten av alternativa medieplattformar och visningskontexter kräver en kritisk omläsning av klassisk åskådarteori och relaterade begrepp. “Filmupplevelse” presenteras därför som ett teoretiskt ramverk där åskådarskap problematiseras bortom psykologi och individuell upplevelse, för att snarare analysera film som socialt och historiskt kodad mediekultur, skapat kulturellt minne, interaktiv skärmkultur eller medieattraktion.

Eligibility
Bachelor's course 30 ECTS credits in Cinema Studies or a bachelor's degree in humanities or social sciences major. Swedish Upper Secondary School course English B/English 6 or equivalent.

 

 • Kursupplägg

  Kursupplägget är tematiskt med fokus på konceptuella exempel, där teoretiska frågor om till exempel tid, minne och mediering utforskas i dialog med såväl klassisk filmhistoria, digitala medier och samtidskonst.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier samt visningar av film och annat mediematerial.
  Filmvisningar och muntlig redovisning av grupparbete på seminarium är obligatoriskt inslag i kursen.
  Föreläsningar och seminarier är obligatoriska. Undervisningen sker på engelska.
   

  Examination

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 
  -    klargöra och analysera, såväl muntligt som skriftligt, centrala begrepp och teoribildning beträffande kursensforskningsfält;
  -    omsätta det aktuella forskningsområdets teorier och metoder i ett självständigt vetenskapligt arbete.

  Kursen examineras genom en individuell hemtentamen och två individuella skriftliga inlämningsuppgifter.
  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
  b.    Betygssättningen sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
  A    = Utmärkt
  B    = Mycket bra
  C    = Bra
  D    = Tillfredsställande
  E    = Tillräckligt
  Fx = Otillräckligt F = Helt otillräckligt
  c.    De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterierär bindande.
  d.    För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter (enligt a) ochuppfyllt närvarokrav om 80%. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
  Om särskilda skäl föreligger kan examinator medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas att göra en av examinator bestämd skriftlig kompenserande uppgift.
  e.    För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. 
  Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
  f.    Komplettering kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt, dvs fått betyget Fx. Uppgiftenska lämnas in inom två veckor efter att kompletteringsbehov meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering används betygen A-E.
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare filmvetenskap