Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Filmvetenskapliga perspektiv historiskt och i samtiden

Första kurs inom Masterprogram i Filmvetenskap. Kan sökas som fristående kurs även av studenter som inte läser filmvetenskap. Kursen är även obligatorisk för antagna till masterprogrammet i filmvetenskap.

För dig som är antagen HT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till oss! Så här går din registrering till våra utbildningar till:

Registrering HÖSTEN 2022

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen undersöker ett representativt urval teoribildningar beträffande film och rörliga bildmedia. Kursen belyser belyser centrala filmvetenskapliga teoritraditioner, begrepp och metodologiska problemställningar i ett brett perspektiv, med särskilt fokus på teorier och metoder för filmhistoria, kontextuell och kulturteoretisk filmanalys samt medieteoretiska frågor. Genom att utveckla analytisk förmåga och forskningsfärdighet uppövar kurserna studenternas kritiska tänkande samt ger goda utgångspunkter för det individuella examensarbetet.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och filmvisningar. Filmvisningar samt seminarier och tillhörande muntliga redovisningar är obligatoriska.

  Examination

  Kursen examineras med två muntliga presentationer och en hemtentamen.

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  redogöra för och diskutera filmvetenskapliga teoretiska traditioner samt aktuella teorier, begrepp ochmetoder inom det filmvetenskapliga forskningsfältet;
  diskutera valda filmvetenskapliga problem i förhållande till ett medielandskap i förändring samt i förhållande till aktuella interdisciplinära forskningsfält
  tillämpa och problematisera kursens teoretiska och metodologiska frågor i egna självständiga analyser.

  Betygsskala: betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala: A = Utmärkt B    = Mycket bra

  C    = Bra
  D    = Tillfredsställande
  E    = Tillräckligt
  Fx = Otillräckligt F = Helt otillräckligt
  c) De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterierär bindande.
  d)Slutbetyg: För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter, samt fullgjorda obligatoriska uppgifter.
  Om särskilda skäl föreligger kan examinator medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning eller fullgörande av obligatoriska uppgifter. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
  e)    För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjudsminst ett examinationstillfälle. 
  Studeranden som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
  Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
  f)    Komplettering kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt, dvs fått betyget Fx. Uppgiftenska lämnas in inom två veckor efter kompletteringsbehov meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering används betygen A-E.
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Ersatt tidigare kurs FV7301

  Kursen får inte medtagas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Kursen hade tidigare kurskoden FV7301.

 • Kontakt

  Studievägledare filmvetenskap