Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tellus II - Naturgeografi

Kursen ges på distans och behandlar jordens form och uppmätnings- och registreringsmetoder samt geografiska informationssystem GIS och grundläggande kartografi.

Vidare behandlas jordens kvartära klimatutveckling, klassificering av jordarter, deras bildningssätt och utbredning samt lito-, bio- och kronostratigrafiska analysmetoder och markrelaterade miljöproblem. Under kursen behandlas också samverkan mellan markförhållanden och biotoper, länkar mellan det fysiska landskapet och arters utbredning samt hur biogeografi kan tillämpas inom naturvården.

Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning men kan läsas som en fristående kurs.

Kursen ges helt på distans via lärplattformen Moodle.

Inför kursstart får du e-post med information om inloggningsuppgifter för Moodle, webb-registrering, kurslitteratur, schema etc. Se till att bevaka din e-post (titta även i skräppostfiltret).

 • Kursupplägg

  Kursen ges helt på distans via Moodle.

  • Hösten 2022, distans, studietakt 50 %
  • Våren 2023, distans, studietakt 50 %
  • Hösten 2023, distans, studietakt 50 %
  • Våren 2024, distans, studietakt 50 % 

  Delkurser

  • Kvartärgeologi, 4,5 hp
  • Biogeografi och marklära, 4 hp
  • Fjärranalys, GIS och kartografi, 4 hp

  Undervisning

  Kursen ges enbart som distanskurs och undervisningen består av webbaserade undervisningstillfällen.

  Examination

  Se kursplan. 

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder egna (självplagiat) eller andras texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift. 

  Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader.

  Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden finns på su.se/styrdokument/diciplinarenden.

  Examinator

  Mattias Winterdahl

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Fredén, C. (editor), 1994: Geology. National Atlas of Sweden. ISBN 91-87760-28-2. (208 p.) finns tillgänglig på kursens lärplattform.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition (kan svara på frågor om registrering)
  Lena Åkerblom
  E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

  Kursansvar 
  Simon Larsson
  E-post: simon.larsson@natgeo.su.se

  Studievägledare och fler kontakter

  Kontakt