Naturgeografiskt projektarbete, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar olika angreppssätt för att genomföra naturgeografiska projekt. Frågeställningarna innefattar såväl temporala som spatiala perspektiv och ämnesteoretisk fördjupning. Kursen omfattar inhämtande av bakgrundsinformation, försöksdesign, analysmetoders fördelar och nackdelar och planering av naturgeografiska projektarbeten. En central del av kursen är en fältresa till ett icke-glacialt påverkat landskap, som omfattar exkursion, insamling och analys av data, rapportskrivning och presentation av resultaten.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen