Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kvartärgeologi och hydrologi

Genom kursen får du lära dig om naturliga och antropogena klimat- och miljöförändringar, jordarter samt grundläggande hydrologi.

Under kursen lär du dig om de naturliga och antropogena klimat- och miljöförändringar som skett under kvartärperioden samt jordarterna och deras bildning, klassificering och förekomst, framförallt i ett nordeuropeiskt perspektiv.

Du får också lära dig metoder för rekonstruktion av klimat- och miljöförändringar under kvartärperioden men även grundläggande begrepp inom hydrologin och ger grundläggande kunskaper om hydrologiska processer och huvudkomponenterna i vattnets kretslopp (t.ex. nederbörd, avdunstning, vattenföring, grundvattenflöde och magasinering). Du får även titta på exempel av vattenresursernas betydelse för samhälle och miljö.

Kursen ingår i Kandidatprogram i biogeovetenskap och kan inte sökas som fristående kurs utan endast inom program.

Kursen ges Ht 2023, 4/9-13/10.

 • Kursupplägg

  En exkursion till Uppland och Dalarna ingår som medför en kostnad + övriga resekostnader för dig som är student.

  Delkurser

  • Kvartärgeologi och naturliga och antropogena klimatförändringar, 6 hp
  • Hydrologi, 2,5 hp
  • Exkursion, 1,5 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, exkursioner, laborationer, seminarier samt övningar.

  Examination

  Se kursplan.

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder egna (självplagiat) eller andras texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift. 

  Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader.

  Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden finns på su.se/styrdokument/diciplinarenden.

  Examinator

  Andrew Frampton

  Delkurserna examineras av delkursansvariga.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

  Kursvärderingar ger möjlighet att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande och ger viktig information för det pedagogiska utvecklingsarbetet. Det är viktigt att alla studenter besvara kursvärderingen efter varje kurs, detta ger oss möjligheten att kunna förbättra kursernas kvalitet. Kursvärderingssammanställningen är en sammanställning av de kvantitativa svaren från kursväderingen. Kursrapporten är kursansvarigs återkoppling på kursvärderingen.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Erik Hansson
  E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Andrew Frampton
  E-post: andrew.frampton@natgeo.su.se

  Stefan Wastegård
  E-post: stefan.wastegard@geo.su.se

  Studievägledare och fler kontakter

  Kontakt