Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kvartärgeologi och hydrologi

Genom kursen får du lära dig om naturliga och antropogena klimat- och miljöförändringar, jordarter samt grundläggande hydrologi.

Under kursen lär du dig om de naturliga och antropogena klimat- och miljöförändringar som skett under kvartärperioden samt jordarterna och deras bildning, klassificering och förekomst, framförallt i ett nordeuropeiskt perspektiv. Du får också lära dig metoder för rekonstruktion av klimat- och miljöförändringar under kvartärperioden men även grundläggande begrepp inom hydrologin och ger grundläggande kunskaper om hydrologiska processer och huvudkomponenterna i vattnets kretslopp (t.ex. nederbörd, avdunstning, vattenföring, grundvattenflöde och magasinering). Du får även titta på exempel av vattenresursernas betydelse för samhälle och miljö.

En exkursion till Uppland och Dalarna ingår.

Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogram i biogeovetenskap.

 • Kursupplägg

  Exkursionen medför en kostnad + övriga resekostnader för dig som är student.

  Delkurser

  • Kvartärgeologi och naturliga och antropogena klimatförändringar, 6 hp
  • Hydrologi, 2,5 hp
  • Exkursion, 1,5 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, exkursioner, laborationer, seminarier samt övningar.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Stefan Wastegård

  Delkurserna examineras av delkursansvariga.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schemasystemet uppdateras någon gång under juni 2021. Nedan finns länkar som fungerar före respektive efter uppdateringen, den som fungerar visar korrekt schema.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

  Kursvärderingar ger möjlighet att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande och ger viktig information för det pedagogiska utvecklingsarbetet. Det är viktigt att alla studenter besvara kursvärderingen efter varje kurs, detta ger oss möjligheten att kunna förbättra kursernas kvalitet. Kursvärderingssammanställningen är en sammanställning av de kvantitativa svaren från kursväderingen. Kursrapporten är kursansvarigs återkoppling på kursvärderingen.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Erik Hansson
  E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Stefan Wastegård
  E-post: stefan.wastegard@geo.su.se