Fältmetoder i naturgeografi och kvartärgeologi, 7,5 hp

Kursen är en introduktion till vanliga fältmetoder inom geovetenskapen och ger en introduktion till marklära samt en praktisk fördjupning i marklära, kvartärgeologi, hydrologi, geomorfologi och landskapsekologi. Kursen ger grundläggande kunskaper inom naturgeografiska och kvartärgeologiska fältmetoder och ger övning i deras genomförande. Fältmetoder och verktyg som introduceras är till exempel georadar, totalstation, dGPS, analys av jordarter och jordmåner samt dendrokronologisk provtagning.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen