Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grön infrastruktur och areella näringar

  • 15 hp

Nuvarande markanvändning är utsatt för flera olika förändringsdrivkrafter som ökad urbanisering, mekanisering i jord- och skogsbruk liksom från pågående klimatförändringar och kommer i framtiden att förändras avsevärt. Jord- och skogsbruket är i ökande utsträckning utsatt för krav på – utöver ökad effektivisering och diversifiering av produktionen – hänsyn till natur-, och kulturvård, landskapsbild, avsättning av grönytor för hälsa och rekreation liksom för energiproduktion inom arealplaneringen. Kursen ger dig kunskaper om krav för och konflikter mellan olika typer av markanvändning och aktuell planeringsdebatt.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.