Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vattenresurser och hållbarhet

Många olika miljö- och samhällsproblem är direkt relaterade till vattenfrågor.

Ett genomgående tema i kursen är problemorienterade analyser av vattenresurser och vattenkvalitet, som behövs i ett flertal yrkesutövningar, då vattenfrågor t.ex. finns med på agendan vid internationell konflikthantering, vid myndigheters hantering av miljöärenden och utformande av miljöriktlinjer, och vid hantering av industrins och areella näringars miljöpåverkan.

Du får lära dig om vattenresurser och vattenkvalitet, effekter av vattenbrist på växter och jordbrukssystem men även föroreningsspridning genom yt- grund- och kustvattensystem, samt regionala vattenresursers sårbarhet och resiliens.

Kursen inleder Masterprogam i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser men kan även läsas som fristående kurs.

Vattenresurser och hållbarhet
Vattenresurser inom jordbruk. Foto Fernando Jaramillo.
 • Kursupplägg

  Delkurser

  1. Teori, 1 hp
  2. Seminarier och datorövningar, 1 hp
  3. Fallstudie 1, 7 hp
  4. Fallstudie 2, 6 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar, seminarier samt individuella projektarbeten.

  Förväntade studieresultat

  Efter att ha genomgått kursen förväntas du kunna:

  • relatera och beräkna samband mellan uppströms vattenuttag, föroreningsemissioner och problemåtgärder och nedströms verkan på vattentillgång och vattenförorening
  • identifiera, extrahera och kombinera relevant information och data för analys och beräkning av vattentillgångs- och vattenföroreningsproblematik på lokal, regional eller global skala
  • relatera fysiska-kemiska-geografiska samband mellan uppströms och nedströms vatten till nationell och internationell vattenresurs- och miljöpolicy och miljöförvaltning, intressentdialog och konfliktlösning

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Fernando Jaramillo

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Fernando Jaramillo
  E-post: fernando.jaramillo@natgeo.su.se