Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vattenresursförvaltning och föroreningsspridning

Många miljörisker och samhällsfrågor är direkt relaterade till vårt sätt att hantera vår mark- och vattenmiljö.

Kursen omfattar integrerad bedömning av vattenhantering och naturliga och antropogena flöden av vatten, näringsämnen, föroreningar och andra vattenburna biogeokemiska ämnen som är viktiga för miljö- och naturresurshantering.

Målet med kursen är att ge dig en helhetssyn på hanteringen av vattenresurser, allt från kvantifiering av vatten och föroreningar till lagstiftning. Kursen innehåller bland annat en kort översyn av ekologisk ekonomi och dess tillämpning för förvaltning av vattenresurser, analys av europeisk lagstiftning om vattenförvaltning (European Water Framework Directive), miljökonsekvensbedömning av ett stort vattenkraftsprojekt, metoder för att kvantifiera vattenförbrukning och vatten. fotavtryck, optimering och fördelning av vattenresurser mellan sektorer och principer för vattenburna föroreningar och begränsning.

Vidare ger kursen dig möjlighet att börja utveckla sina idéer för sin examensarbete genom att skriva en vetenskaplig litteraturöversikt efter eget val, för att identifiera viktiga forskningsfrågor och kunskapsluckor.

Kursen ingår i Masterprogam i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser men kan även läsas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Kursen innehåller en kombination av föreläsningar, analys av vetenskaplig litteratur, seminarier, datalaboratorier, workshops och muntliga presentationer.

  Delkurser

  • Vattenresurshantering, 7,5 hp
  • Föroreningsspridning och miljöförvaltning, 7,5 hp

  Vattenresurshantering
  Kursdelen behandlar datormodeleringar baserad på aktuella forskningsartiklar om modellering för vattenresurshantering. Kursdelen behandlar även ekologisk ekonomi.

  Föroreningsspridning och miljöförvaltning
  Kursdelen behandlar datormodellering baserad på aktuella forskningsartiklar om modellering av föroreningars massflöden och massbalans i avrinningsområden. Kursdelen behandlar även miljölagstiftning för vattenresurshantering och förorening.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övnings- och projektarbeten samt redovisningar.

  Förväntade studieresultat

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • identifiera och ställa samman i relevanta modellsystem de flöden av vatten, lösta ämnen och föroreningar som integrerar vatten och socio-ekonomiska system, samt förklara och kategorisera huvudsakliga metoder och begränsningar för flödenas kvantifiering och kontroll
  • identifiera och förklara huvudsakliga natur- och teknikvetenskapliga förutsättningar för olika policy, policyinstrument och förvaltningssystem för vattenresurser och miljö
  • förklara behoven samt urskilja och jämföra olika metoder för kvantifiering och hantering av osäkerhet, slump och risk i policy och lagstiftning för och förvaltning av vattenresurser och miljö.

  Examination

  Se kursplan. 

  Examinator

  Fernado Jaramillo

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Fernado Jaramillo
  E-post: fernando.jaramillo@natgeo.su.se