Magister-/Masterprogram i genusvetenskap, 120 hp

Om utbildningen

Magister/masterprogram i genusvetenskap

Programmet vänder sig till dig som vill skaffa dig fördjupade kunskaper om hur genus konstrueras i kultur och samhälle. Vi studerar vilken betydelse genus har i våra liv, hur genusordningar återskapas och utmanas, och även hur genus är sammanflätat med andra maktordningar som ålder, sexualitet, etnicitet och klass. Programmet är inriktat på aktuell teori- och metoddiskussion inom internationell och nationell genusforskning. Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne vilket gör programmet lämpligt för dig som läst såväl humaniora som samhällsvetenskap.

Programmet ger en bred och djup bas för fortsatta studier i genusvetenskap samt kompetenser som är användbara i förvärvsarbete som ställer höga krav på självständighet och kritisk-analytisk förmåga. Dit hör till exempel forsknings-, utvecklings- och utredningsarbete samt pedagogiskt arbete, kommunikation, offentlig och privat förvaltning och inom kultursektorn.

Programmet ger behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i genusvetenskap. För magisterexamen omfattar utbildningstiden heltidsstudier under ett år (60 hp) och för masterexamen heltidsstudier under två år (120 hp). Du kan påbörja studierna utan att ha bestämt om du vill läsa ett eller två år, eftersom termin 1 är gemensam för samtliga studenter på programmet. Utbildningen består av både obligatoriska och valbara kurser. För magisterexamen ska minst 45 högskolepoäng avse kurser och examensarbete i genusvetenskap. För masterexamen ska minst 67,5 högskolepoäng avse kurser och examensarbete i genusvetenskap. Därutöver ges möjlighet till specialisering genom breddningsstudier och färdighetskurser. Utrymmet för breddningsstudier ökar alltså om du följer utbildningen i två år. Undervisning på engelska kan förekomma. Alla kurser, förutom examensarbetet, omfattar 7,5 hp och går på halvfart. Två kurser à 7,5 hp läses alltså parallellt.

Om ämnet: Genusvetenskap

Genusvetenskap

Är du intresserad av genus betydelse för hur samhället organiseras? Vill du veta mer om hur olika maktrelationer upprätthålls och förändras? I så fall ska du läsa genusvetenskap! Genus är en ofrånkomlig del av såväl kultur och samhällsstruktur som människors personliga relationer och identiteter. Genusrelationer förändras över tid och ser olika ut i olika grupper och samhällen. Som genusstudent får du lära dig hur genus skapas, förändras och påverkar maktfördelningen i kultur och samhälle. Du får också lära dig att granska andra faktorer som är viktiga för att förstå kopplingen mellan kön och makt, till exempel klass, sexualitet, etnicitet och ålder. Under utbildningens gång får du bland annat lära dig att analysera politik, lagstiftning, kultur och media. Du som väljer att läsa genusvetenskap får också en utbildning med hög pedagogisk nivå där du ges stora möjligheter att utveckla ditt akademiska skrivande. Eftersom ämnet har en tvärvetenskaplig karaktär och spänner över flera discipliner får du även lära dig metoder och teorier från många olika ämnesområden.

ARBETSMARKNAD Studier i genusvetenskap ger användbara och efterfrågade kunskaper inom en rad områden på arbetsmarknaden. De är till nytta inom yrken som rör jämställdhet, kvinnors och mäns villkor, lhbtqfrågor eller normkritiska perspektiv. Kunskaper i ämnet är också värdefulla inom yrken som kräver kompetens att analysera, kritiskt granska och tillgodogöra sig information ur ett större material.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.