Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Geokemins grunder

Kursen ger en introduktion till geokemi for att förstå och förklara geologiska processer och fördelning av kemiska ämnen.

water samples in small plastic bottles

Vi behandler jordens och solsystemets kemiska och isotopiska sammansättning, tillämpningar av termodynamik inom geokemi, geokemin av viktiga gaser som syre och koldioxid, såsom syror, baser, bufferter,och redoxprocesser i naturliga vatten. Kursen ger också en introduktion till organisk geokemi. Kursen består av föreläsningar, teoretiska övningar, och laborationer.

Kursperiod VT22: 22 mars–1 maj (felaktig studieperiod i högerspalten).

 • Kursupplägg

  Examination

  – Kursen examineras genom skriftliga prov. Om undervisningen sker på engelska kan även examination komma att genomföras på engelska.
  – Betygsättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
  F = Underkänd, mycket mer arbete krävs

  – Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
  – För godkänt krävs lägst betygsgraden E, godkända rapporter från övningar och seminarier samt deltagande i all obligatorisk undervisning.
  – Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå ytterligare prov så länge kursen ges. Antalet provtillfällen är inte begränsat. Med prov jämställs också andra obligatoriska kursdelar. Studerande som godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. En student, som utan godkänt resultat har genomgått prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen. Kursen har minst två examinationstillfällen per läsår de år då undervisning ges. Mellanliggande år ges minst ett examinationstillfälle.
  – Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Volker BrüchertUniversitetslektor, Biogeokemi
  Volker Brüchert
  volker.bruchert@geo.su.se
  (0)8 16 47 55 | Rum: R307