Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Geokemi i fält och i laboratoriet

 • 7,5 hp

Kursen behandlar moderna metoder för geokemiska undersökningar inom geovetenskaper.

Du kommer lära dig om metoder för provtagning och kemisk analys av gas, vatten, sediment, jord, och bergarter. Kursen lägger vikt att få kunskap på kvantitativa fält- och laboratorieanalyser av naturliga prover. Vi behandlar närings-, redox-, och pH-kemi i akvatiska miljöer, såsom analys av gaser i atmosfär, mark, och sediment. Kursen innehåller också molekylärorganiska analyser av mark och sedimentprover. Undervisningen består av föreläsningar, teoretiska övningar, laborationer, och fältarbete.

 • Kursupplägg

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga fält- och laborationsrapporter och skriftliga prov. Om undervisningen sker på engelska kan även examination komma att genomföras på engelska.
  Betygsättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
  F = Underkänd, mycket mer arbete krävs

  Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.

  För godkänt krävs lägst betygsgraden E samt deltagande i all obligatorisk undervisning.

  Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå ytterligare prov så länge kursen ges. Antalet provtillfällen är inte begränsat. Med prov jämställs också andra obligatoriska kursdelar. Studerande som godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen. Kursen har minst två examinationstillfällen per läsår de år då undervisning ges. Mellanliggande år ges minst ett examinationstillfälle.

  Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Volker BrüchertUniversitetslektor, Biogeokemi
  Volker Brüchert
  volker.bruchert[at]geo.su.se
  (0)8 16 47 55 | Rum: R307