Grundkurs i handelsrätt: Medie- och marknadsjuridik, 7,5 hp

Kursen Medie- och marknadsjuridik syftar till att skapa förståelse för det medie- och marknadsrättsliga systemet samt dess olika och ibland motstridiga intressen. Hur ska reklam utformas för att inte vara olaglig? På vilket sätt regleras företagshemligheter? Vad innebär upphovsrätt?

De rättsområden som primärt berörs i denna kurs är marknadsföringslagstiftningen och den immaterialrättsliga lagstiftningen. De immaterialrättsliga frågor som behandlas har sin fokus på upphovsrätt, design och varumärken. Särskild vikt läggs vid hur dessa immaterialrätter används i praktiken som skydd och konkurrensmedel.

Vidare behandlas frågor rörande den svenska offentliga rättens förhållande till det medie- och marknadsrättsliga systemet. Detta gäller i synnerhet yttrandefrihetsgrundlagen, tryckfrihetsförordningen, lagen om personuppgifter samt offentlighetsprincipen. 

 

 

Kursupplägg

 

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • Förstå och redogöra för det aktuella regelverkets funktion som konfliktlösare.
  • Identifiera, skriftligt analysera och muntligt diskutera juridiska problem inom kursens sakområde.
  • Tillämpa rättsregler och rättsprinciper på konkreta juridiska problem inom kursens sakområde.
  • Analysera och bedöma olika lösningar med beaktande av de ekonomiska, samhälleliga, och kulturella intressen som ligger till grund för det medie- och marknadsrättsliga systemet.

 

Undervisning

 

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. All undervisning är obligatorisk.

 

Obligatoriska moment

 

All undervisning är obligatorisk. Kursföreståndaren kan dock meddela en generell dispens från närvarokravet. Den generella dispensen omfattar inte slutseminariet. Utöver detta kan dispens meddelas vid laga förfall. Studenten ska då fullgöra en pedagogiskt likvärdig uppgift som kompensation för frånvaron.

Det råder ett krav på aktiv närvaro på seminarierna. Med aktiv närvaro avses att studenten ska ha förberett seminarieuppgifterna samt vara beredd att redovisa dem och delta i diskussionen.

 

Examination

 

Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna (inklusive slutseminariet), en skriftlig arbetsuppgift och en skriftlig hemtentamen.

 

Examinator

 

Information om kursens examinator läggs upp senast en månad före kursstart.

 

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

 

För närvarande finns kursens schema endast på institutionens hemsida. Vanligen schemaläggs kursen med flera föreläsningar i veckan och ibland sker flera på samma dag. Föreläsningarnas längd är normalt 2h. 

Se kurshemsidan för Medie- och marknadsjuridik.

 

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

 

Obligatorisk litteratur

  • Maunsbach & Wennersten, Grundläggande immaterialrätt, Gleerups, 4 uppl., 2018
  • Nordell, Marknadsrätten - en introduktion, Norstedts Juridik, 7 uppl., 2017

 

Kontakt

 

Juridiska institutionens utbildningskansli har i uppgift att ge allmän information, vägledning och service i olika utbildningsfrågor som är relaterade till institutionen.

Vänd dig till en studievägledare om du har frågor som rör antagning, tillgodoräknande, behörighet eller är i behov av studievägledning. Använd kursens funktionsadress (kurskontakt) då du vill ha svar på frågor som rör denna kurs, dess schema, kurslitteratur eller tentamen.

 

Studievägledare
Promi Hoque
E-post: promi.hoque@juridicum.su.se
 

Kurskontakt
E-post: hamema@juridicum.su.se

 

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen