Grundkurs i handelsrätt: Arbetsrätt, 7,5 hp

Kursen Arbetsrätt ger grundläggande kunskaper om det arbetsrättsliga regelsystemet i såväl den privata som den offentliga sektorn. Här behandlas frågor som berör till exempel rätten till ledighet i olika form, arbetsmiljö, diskriminering och anställning.

Målet med kursen är att deltagarna ska ha tillägnat sig en sådan överblick om ämnet att de efter kursens gång kan lösa en rad arbetsrättsliga problem som det är vanligt att ställas inför i sitt yrkesliv. Vad är saklig grund för uppsägning? Vad är ett kollektivavtal och vad innebär fackligt medbestämmande? Vad händer vid en arbetsrättslig tvist?

Kursen har en stark förhandlingsrättslig inriktning och innefattar även EU-arbetsrätt. Pedagogiken är probleminriktad i både undervisning och examination.
 

Kursupplägg

 

Syftet med kursen är att bredda och fördjupa kunskaperna i arbetsrätt. Kursen vill åstadkomma en integrering av stoff som tidigare studerats separat i främst C1 och processrätt.

 

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • Identifiera, analysera, presentera och lösa arbetsrättsliga problem inom kursens sakområde.
  • Utnyttja centrala rättskällor samt använda juridisk metod och terminologi inom kursens sakområde.
  • Ha förmåga att förhandla.
  • Förklara rättsordningens funktioner som konfliktlösare inom kursens sakområde.

 

Undervisning

 

Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier där praktiska förhandlingsövningar förekommer. 

Kursen avslutas med en skriftlig examination.

 

Obligatoriska moment

 

Aktiv närvaro är obligatorisk på samtlig undervisning i kursen. Med aktiv närvaro avses att studenten ska ha förberett uppgifterna samt vara beredd att delta i diskussionerna av dessa. Endast deltagande i den grupp i vilken studenten är registrerad räknas som närvaro om inte gruppbyte har medgivits i förväg.

Ett obligatoriskt moment äger giltighet under två år från den termin då obligatoriet fullgjordes. Exempel: om obligatoriet fullgörs vt 2020 är giltigt fram till och med vt 2022. Efter det måste obligatorierna uppfyllas på nytt.

 

Examination

 

Examination sker genom aktiv närvaro på seminarierna samt genom en skriftlig hemtentamen som avslutar kursen. Vid tentamen ska studenten lösa ett antal problembaserade frågeställningar. 

 

Betyg

För att bli slutligt godkänd på kursen fordras att samtliga förväntade studieresultat för kursen är uppfyllda. Som betyg används något av vitsorden A (Utmärkt), B (Mycket bra), C (Bra), D (Tillfredsställande) eller E (Tillräckligt). Underkända betyg är Fx (Otillräckligt) eller F (Helt otillräckligt).

Betygsgraderingen görs på grundval av den skriftiga tentamen. För seminarierna används endast betyget Godkänd (G) respektive Underkänd (U) utifrån huruvida kravet på aktiv närvaro är uppfyllt. Endast studenter som har uppfyllt kravet på närvaro får sin tentamen rättad.

 

Examinator

 

Information om kursens examinator läggs upp senast en månad före kursstart.

 

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

 

För närvarande finns kursens schema endast publicerat på institutionens hemsida. Vanligen schemaläggs kursen med ca två föreläsningar i veckan om 3h. Ofta äger dessa rum på förmiddagen.

Se kurshemsidan för Arbetsrätt.

 

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

 

  • Göransson Håkan Gabinus, del Sante Naiti, Diskrimeringslagen: en lärobok, Norsteds juridik, 2018.
  • Arbetsrätten: en introduktion, Göransson Håkan & del Sante Naiti, 8 uppl., Norstedts förlag, 2020.
  • Göransson Håkan Gabinus, Nordlöf Claes, Garpe Bengt, Arbetslagstiftning 2019.
  • Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2019, 46 uppl., Norstedts Juridik, 2019.
  • Roger Fisher, William Ury och Bruce Patton, Vägen till Ja.
  • En nyckel till framgångsrika förhandlingar, 3 uppl., Liber, 2015


Lagtext och rättsfall tillkommer


 

Kontakt

 

Juridiska institutionens utbildningskansli har i uppgift att ge allmän information, vägledning och service i olika utbildningsfrågor som är relaterade till institutionen.

Vänd dig till en studievägledare om du har frågor som rör antagning, tillgodoräknande, behörighet eller är i behov av studievägledning. Använd kursens funktionsadress (kurskontakt) då du vill ha svar på frågor som rör denna kurs, dess schema, kurslitteratur eller tentamen.

 

Studievägledare
Promi Hoque
E-post: promi.hoque@juridicum.su.se
 

Kurskontakt
E-post: haarb@juridicum.su.se

 

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen