Go to this page on our english site

Grundkurs i handelsrätt: Affärsjuridik

 • 15 hp

Kursen Affärsjuridik behandlar viktiga delar inom svensk förmögenhetsrätt, insolvensrätt och straffrätt som kan vara av betydelse ur ett affärsjuridiskt perspektiv. Häri ingår bland annat regler om avtalsingående och fullmakt, företagsöverlåtelse, skuldebrev och kreditavtal samt rättspraxis gällande brott i affärslivet.

Syftet är att du efter att ha läst kursen Affärsjuridik, som bygger på Juridisk översiktskurs, ska kunna identifiera och lösa juridiska problem inom flera av affärsjuridikens områden. Det område som behandlas i första hand är förmögenhetsrätt, vilket innefattar de rättsregler som styr ekonomiska transaktioner och effekterna av sådana transaktioner i olika riktningar. 

Utöver förmögenhetsrätten omfattar kursen insolvensrätt (konkurs, utmätning m.m.) samt straffrätt vad gäller brott mot borgenärer.
 

 • Kursupplägg

   

  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • Utnyttja centrala rättskällor.
  • Använda juridisk metod och terminologi.
  • Förklara rättsordningens funktioner som konfliktlösare.
  • Identifiera, presentera och lösa juridiska problem inom kursens sakområden.

    

  Undervisning

   

  Undervisningen består av en frivillig föreläsningsserie och seminarieundervisning i grupper om cirka 30 studenter. Seminarieundervisningen är i huvudsak obligatorisk. 

  Kurstiden är 10 veckor. Kursen avslutas med en skriftlig examination.
   

   

  Obligatoriska moment

   

  Medan närvaro vid föreläsningarna är frivillig, är deltagande vid 6 av 10 seminarieövningar obligatorisk. För att få delta i examinationen krävs även att varje student har deltagit genom att redovisa en anvisad uppgift vid ett seminarietillfälle.

  Ett obligatoriskt moment äger giltighet under två år från den termin då obligatoriet fullgjordes. Exempel: om obligatoriet fullgörs vt 2020 är giltigt fram till och med vt 2022. Efter det måste obligatorierna uppfyllas på nytt.

   

  Examination

   

  Examinationen är uppdelad på två moment. Det första momentet är seminarieuppgiften, där studenten ska redovisa en anvisad uppgift vid ett seminarietillfälle. Det andra momentet är en traditionell skriftlig tentamen vid kursen slut.

  Tentamen omfattar vanligen fem frågor, oftast av problemlösningskaraktär. Varje fråga innebär att ett eller flera juridiska problem ska lösas baserat på de fakta som ges i frågan och tillämpliga rättsregler. Skrivtiden är fem timmar.


  Tillåtna hjälpmedel

  Tillåtna hjälpmedel vid tentamen är enbart okommenterad lagtext i form av:

  • Sveriges rikes lag (Norstedts) eller
  • Sveriges lagar (Fakta/Studentlitteratur) eller
  • Svensk lag (Iustus) samt
  • Av juridiska institutionen i förekommande fall utgivet eller godkänt lagtextmaterial.
  • Miniräknare (Den enklare sorten, dvs. utan möjlighet att programmera eller lagra information på)

  Detta innebär att andra lagtexter, t.ex. egna utskrifter från Internet, inte är tillåtna. Inte heller kommunikationsutrustning (mobiler etc.) eller datorer.


  Betyg

  För att bli slutligt godkänd på kursen fordras att samtliga förväntade studieresultat för kursen är uppfyllda. Som betyg används något av vitsorden A (Utmärkt), B (Mycket bra), C (Bra), D (Tillfredsställande) eller E (Tillräckligt). Underkända betyg är Fx (Otillräckligt) eller F (Helt otillräckligt).

  Kursbetyget baseras på en sammanräkning av uppnådda poäng på uppgiftsredovisningen och den skriftliga tentamen. På den redovisade uppgiften erhåller varje student 0-3 poäng beroende på uppvisad förmåga att tillgodogöra sig uppgiften. 

  På tentamen kan maximalt 30 poäng uppnås och därtill läggs poängen för uppgiftsredovisningen - varför maximalt 33 poäng kan erhållas. Gränsen för godkänt på kursen är normalt 15 poäng samt fullgörande av obligatoriska moment.

   

  Examinator

   

  Information om kursens examinator läggs upp senast en månad före kursstart.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

   

  För närvarande finns kursens schema endast på institutionens hemsida. Normalt är det flera seminarier och föreläsningar inplanerade varje vecka. Vanlig längd på ett seminarium/föreläsning är 2h.

  Se kurshemsidan för Affärsjuridik.

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   

  I listan anges senaste upplagan vid listans fastställande. Har senare upplaga kommit vid kursstart ska den användas.

   

  • Ramberg, Christina & Ramberg Jan, Avtalsrätten. En introduktion, 6 uppi., Wolters Kluwer, 2016, 109 sidor.
  • Munukka, Jori & Rosqvist, Erik, Skuldebrevsrätten. En introduktion, 1 uppi., Wolters Kluwers, 2016, 184 sidor.
  • Forssman, Magnus, Företagsöverlåtelser. En introduktion till den legala processen, 2 uppi., Walters Kluwers, 2015, 277 sidor.
  • Millqvist, Göran, Sakrättens grunder, 7 uppi., Walters Kluwers, 2015, 251 sidor.
  • Hemström, Carl & Giertz, Magdalena, Bolag,föreningar, stiftelser. En introduktion, 8 uppi., Walters Kluwers, 2014, 138 sidor.
  • Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 5 uppi., Walters Kluwers, 2015, 437 sidor.
  • Heuman, Lars, Specialprocess. Utsökning och konkurs, 7 uppi., Norstedts Juridik AB, 2014, 317 sidor.
  • Asp, Petter & Ulväng. Magnus. Straffrätt för ekonomer, Iustus. 2015.


  Repetitionslitteratur: Lundberg, Konrad m.fl., Juridik (eller motsvarande litteratur från tidigare introduktionskurs i juridik)

   

   

 • Kontakt

   

  Juridiska institutionens utbildningskansli har i uppgift att ge allmän information, vägledning och service i olika utbildningsfrågor som är relaterade till institutionen.

  Vänd dig till en studievägledare om du har frågor som rör antagning, tillgodoräknande, behörighet eller är i behov av studievägledning. Använd kursens funktionsadress (kurskontakt) då du vill ha svar på frågor som rör denna kurs, dess schema, kurslitteratur eller tentamen.

   

  Studievägledare
  Promi Hoque
  E-post: promi.hoque@juridicum.su.se
   

  Kurskontakt
  E-post: haaf@juridicum.su.se
   

   

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen