Historia I. Världens historia från antika högkulturer till globaliserade samhällen, 30 hp

I kursen Historia I möter du mänsklig verksamhet i förfluten tid, från forntiden fram till 2000-talet. Det handlar om stora och små händelser, om kvinnors och mäns liv, tankar och arbete samt om sociala och ekonomiska strukturer. Ämnet historia handlar om förändring över tid och som student får du läsa svensk och internationell forskningen om olika tidsperioder. Du får arbeta med källtexter från medeltid till nutid för att nå kunskap om det förflutna. Historia I ger dig verktyg för att förstå, ifrågasätta och förklara det som händer i dag.

Historiestudierna lär dig att analytiskt och kritiskt granska det du läser, allt från gamla dokument och vetenskaplig litteratur till texter på nätet. Källkritik är en grundläggande del i hur en historiker arbetar. Du kommer att öva dig i att argumentera, diskutera och skriva kortare vetenskapliga texter.

Kursen består av fem delkurser vilka tillsammans ger en helhetsbild av människans historia. Fokus ligger på de långa linjerna i världshistorien men också på formativa perioder då avgörande förändringar ägde rum. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om historisk metod, källkritik och vetenskapliga begrepp

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen