De internationella relationernas historia: teorier, metoder och historiografi, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen skall introducera studenter till det växande fältet IR historia (”new international history” på engelska) utifrån tre perspektiv: teori, metod och historiografi. Studenterna lär sig hur man studerar maktförhållanden i det internationella systemet ur ett historiskt perspektiv. Studieobjekt blir statliga och överstatliga aktörer, folkrätten och icke-statliga aktörer som NGO, transnationella företag samt aktivist- och lobbygrupper. Dessa studeras ur internationella, transnationella eller globala perspektiv. Vi studerar synen på krig och fred, synen på mellanstatliga organisationer och andra utvalda teman med särskild relevans för Sverige som neutralt land för att se om synen har förändrats på grund av de förändringar som fältet IR historia har genomgått de senaste decennierna. Dominerande teorier problematiseras. På kursen integreras så kallade ”mjuka” faktorer och perspektiv hämtade från andra områden såsom ekonomi, genus, psykologi eller sociologi. Metodologiskt studeras skillnaderna mellan traditionella, nationella metoder och de inter- och transnationella samt globalhistoriska metoderna. Källmaterialet finns på arkiv i olika länder (online).

Om ämnet: Historia

Historia

Allt som människan gjort i alla tider och i alla kulturer och som finns bevarat i olika typer av källor kan kallas historia. Genom att studera dessa källor kan du nå kunskap om det förgångna och hur människan ordnat sin tillvaro hur hon har byggt upp civilisationer och samhällen och svarat på de händelser och problem som uppstått. Historia är ett grundläggande och aktuellt ämne. Det ger dig en bild av det som en gång varit och samtidigt ett verktyg för att förstå, ifrågasätta och förklara det som händer idag. Ämnet historia knyter ihop dåtid med vår samtid. Historiestudierna kommer att lära dig att analytiskt och kritiskt granska sanningshalten i det du läser, i allt från gamla dokument och vetenskaplig litteratur till IT uppgifter på nätet och politiska debattartiklar. Du kommer att öva dig i att argumentera vid seminarier och att göra skriftliga redovisningar. Historiska institutionen vid Stockholms universitet har den största historieutbildningen i Sverige och dina historielärare är naturligtvis också forskare som bland annat forskar om relationen mellan kvinnor och män (genus), om hur människor tänkt och tyckt i olika tider (föreställningar, idéer och mentaliteter), om vilka som egentligen haft makten i samhället (politik), städernas framväxt (stadshistoria) och vilken roll idrotten spelat i samhället.

ARBETSMARKNAD Historiestudierna ger goda förutsättningar för yrkesarbeten med höga krav på självständighet med utredningsarbeten, kommunikativ och kritiskanalytisk förmåga. Beroende av vad du kombinerar dina historiestudier med, eller inom vilket utbildningsprogram du väljer att läsa historia, kan du som historiker arbeta till exempel som lärare, inom bildnings och kultursektorn, vid museer, inom kommunikation (press, radio, teve, förlag, webb, arkiv och organisationer), vid myndigheter, samt inom privat och offentlig förvaltning.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Kultur och historia

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för människan och samhället. Gemensamt för studierna är att du skärper din analytiska förmåga och lär dig se olika utvecklingslinjer, ofta i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Studier inom intresseområdet Kultur och historia ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet där det krävs självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera.

Utbildningsansvarig institution

Historiska institutionen