Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Maskuliniteter i politik och krig: Västeuropa, ca 1750–1950

Kursen behandlar hur förändrade föreställningar om manlighet växelverkade med breda politiska och militära förändringsprocesser i Västeuropa från mitten av 1700-talet till mitten av 1900-talet. Centrala temata är utvecklingen av manligt medborgarskap, allmän värnplikt, könade konstruktioner av nationalism och mäns erfarenheter av modern krigföring. Vidare studeras hur nya former av politiska maskuliniteter påverkade samtida demokratiseringsprocesser och framväxten av moderna välfärdsstater. Kursen ger en överblick av hur detta forskningsfält vuxit fram under de senaste 20 åren. Studenterna får också teoretiska redskap som kan användas mer generellt för att analysera politisk och militär historia från ett genusperspektiv med fokus på män och maskuliniteter.