Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Urbanhistoria: stadssamhälle, stadskultur och byggd miljö före 1800

Flera av de utmaningar som städer ställs inför i dag har sitt ursprung i historiska förutsättningar och händelser som skapats redan under medeltid eller i tidigmodern tid, till exempel miljö och klimat, ägandemönster av mark och framväxten av sociala och ekonomiska institutioner.

Urbanisering och stadsutveckling före 1800

Till följd av samtidens globala urbaniseringsprocesser och städers ökade dominans har behovet av kunskap och förståelse vuxit om städers funktioner och förändringsmönster i historien ökat.

Masterkursen om urbanisering och stadsutveckling före 1800 (I) syftar till att ge fördjupade kunskaper om ekonomiska, politiska, kulturgeografiska och bebyggelsehistoriska utvecklingslinjer i stadssamhällen – med fokus på Sverige och Norden, och med komparativa perspektiv på Europa och världen.

Särskild fokus kommer att ligga på den medeltida stadens ”beroende” eller ”autonomi” gentemot andra regionala makter; de urbana rättsinstitutionernas (t.ex den magdeburgska rättens) framväxt; relationen mellan staden och dess omland – samt staden som ”civitas”, d v s som medborgarmiljö: vilka var medborgare i en stad under vissa tider, och under vilka villkor kunde man bli upptagen i stadsgemenskapen?