Internationellt masterprogram i curating, med inriktning mot konst, management och juridik, 120 hp

Om utbildningen

Internationellt inriktat masterprogram för utställningsskapande, framför allt inom konstområdet, som genomförs i samarbete med ledande konstinstitutioner.

Syfte och kunskapsmål

Programmet syftar till att ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i utställningsskapande, organisation av olika former av produktioner och presentationer samt att skapa förståelse för sambanden mellan teoretiskt tänkande och visuell gestaltning.

Innehåll och undervisnings-/arbetsmetoder

Teoretiska kurser och fristående seminarier som berör konstfilosofi och utställningsteori, management och juridik varvas med gestaltinriktade praktiska projekt och 10 veckors praktik på inhemsk eller utländsk institution. Förutom en masteruppsats gör varje student ett examensarbete i form av ett curatoriellt projekt.

Examen och arbetsmarknad

Utbildningen förbereder för arbete som curator, museiintendent, utställningsproducent eller projektledare och erbjuder goda möjligheter till ett brett kontaktnät för framtida yrkesverksamhet.

Ansökan via antagning.se. Kompletterande ansökningshandlingar obligatoriskt, slutligt urval sker via intervju. För ytterligare information se institutionens hemsida.

Om ämnet: Curating

Curating

Curatorns roll har blivit alltmer omfattande under 2000talet. Curating, som under det sena 1900talet varit synonymt med att vara en frilansande utställningsproducent, omfattar idag en lång rad funktioner som förbinder kreatörer och producenter (exempelvis konstnärer, arkitekter, filmare, författare) med en publik. I centrum av det curatoriella uppdraget står uppgiften att organisera och möjliggöra möten mellan publik och verk, oavsett vilken form eller uttryck denna publik och dessa verk tar sig. Det curatoriella arbetet handlar både om kritiska förhållningssätt (att ifrågasätta normer och makthierarkier utifrån ett historiskt och filosofiskt perspektiv) och praktik (bland annat skötsel av samlingar, produktion av utställningar och evenemang) samt förmedling i verbala, digitala och tryckta medier. Den internationella masterutbildningen i Curating ger dig teoretiska verktyg och praktiska kunskaper för att analysera, utveckla, organisera, arrangera och förmedla curatoriella projekt. Utbildningen bygger på ett nära samarbete med disciplinerna konstvetenskap, företagsekonomi, filosofi och juridik, samt med kunskapsproducerande institutioner utanför universitetet som konsthallar, gallerier, museer och förlag.

ARBETSMARKNAD Utbildningen förbereder dig för arbeten som exempelvis curator, museiintendent, utställningsproducent eller projektledare, och ger även behörighet att ansöka till forskarutbildning.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Kultur och historia

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för människan och samhället. Gemensamt för studierna är att du skärper din analytiska förmåga och lär dig se olika utvecklingslinjer, ofta i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Studier inom intresseområdet Kultur och historia ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet där det krävs självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera.

Utbildningsansvarig institution

Institutionen för kultur och estetik