Masterprogram i Kritiska studier, 120 hp

Om utbildningen

Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier (120 hp) och består av obligatoriska och valbara kurser. Programmet har fem studiegångar: idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap eller teatervetenskap och ger examen i respektive huvudområde. Programmet ger breda kunskaper och färdigheter

inom det mångvetenskapliga fältet kritiska studier, och väsentligt fördjupande kunskaper inom det valda huvudområdet. Det ger också färdigheter att självständigt beskriva och analysera objekt och fenomen utifrån ett kritiskt perspektiv, såväl muntligt som skriftligt, samt i tal och skrift förmedla kunskap om dessa i en store samhällelig kontext. Programmet ger behörighet till utbildning på forskarnivå inom det valda huvudområdet,men förbereder också för högt kvalificerade arbetsuppgifter av självständig karaktär inom privat och offentlig kultursektor och den kulturella offentligheten. Inom programmet ges också utrymme för praktik inom alla studiegångar utom konstvetenskap.

Tillsammans med programansvarig för respektive studiegång gör studenten upp en plan för sina individuella val av kurser.

Varje termin omfattar normalt fyra delkurser om 7,5 hp. Programmet rymmer fyra

programgemensamma kurser om sammanlagt 30 hp och fyra kurser om sammanlagt 30 hp inom respective huvudområde som ingår i programmet. Studiegångarna i huvudområdena idéhistoria, litteraturvetenskap, musikvetenskap och teatervetenskap rymmer även två valbara kurser om sammanlagt 15 hp. Examensarbetet

för masterexamen utgör en termins arbete om 30 hp inom idéhistoria, litteraturvetenskap och teatervetenskapoch en och en halv termins arbete om 45 hp inom konstvetenskap. Examenarbetets omfång inom musikvetenskap är antingen 30 hp eller 45 hp. Således omfattar studierna inom huvudområdena idéhistoria,

litteraturvetenskap, musikvetenskap och teatervetenskap minst 60 hp, och i huvudområdet konstvetenskap minst 75 hp. Etappavgång för magisterexamen tillämpas inte. Samtliga kurser ska ligga på avancerad nivå. Undervisning på engelska kan förekomma.

Mål

För filosofie masterexamen

Kunskap och förståelse

Studenten ska kunna:

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

Studenten ska kunna:

- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till

kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,

- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten ska kunna:

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och

utvecklingsarbete,

- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Kurser

Masterprogrammet i kritiska studier utgörs av programgemensamma obligatoriska kurser om totalt 30 hp,inriktningsspecifika kurser om totalt 30 hp, fakultetsgemensamma färdighetskurser om 15 hp och valbara

kurser om 15 hp för inriktningarna idéhistoria, litteraturvetenskap, teatervetenskap och musikvetenskap. Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 45 hp inom huvudområdet konstvetenskap och 30 hp inom

huvudområdena idéhistoria, litteraturvetenskap och teatervetenskap. Inom huvudområdet musikvetenskap finns möjlighet till examensarbete om 30 eller 45 hp.

Studiegång

Termin 1

Det kritiska tänkandets traditioner, 7,5 hp (huvudområde idéhistoria)

1900-talets kritiska tänkande, 7,5 hp (huvudområde litteraturvetenskap)

Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (huvudområde engelska)

Valfri kurs inom respektive studiegång, 7,5 hp (respektive huvudområde)

Termin 2

Samtidens kritik, 7,5 hp (huvudområde teatervetenskap)

Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)

Valfria kurser om sammanlagt 15 hp inom respektive studiegång (respektive huvudområde)

Termin 3

Kritikens praktiker, 7,5 hp (huvudområde musikvetenskap)

Valfri kurs inom respektive studiegång 7,5 hp (respektive huvudområde)

och Studiegång idéhistoria, litteraturvetenskap, teatervetenskap eller musikvetenskap (masterkurs 30 hp):

Praktik inom respektive studiegång, 15 hp (respektive huvudområde)

eller Valfria kurser om sammanlagt 15 hp

eller Studiegång konstvetenskap:

Konstvetenskap - masterkurs, 45 hp (huvudområde konstvetenskap)

eller

Studiegång musikvetenskap:

Musikvetenskap - masterkurs, 45 hp (huvudområde musikvetenskap)

eller

Valfria kurser om sammanlagt 15 hp

Termin 4

Idéhistoria - masterkurs, 30 hp (huvudområde idéhistoria)

eller

Litteraturvetenskap - masterkurs, 30 hp (huvudområde litteraturvetenskap)

eller

Teatervetenskap - masterkurs, 30 hp (huvudområde teatervetenskap)

eller

Konstvetetnskap - masterkurs, 45 hp (huvudområde konstvetenskap, fortsättning)

eller

Musikvetenskap - masterkurs, 45 hp (huvudområde musikvetenskap, fortsättning)

eller

Musikvetenskap - masterkurs, 30 hp (huvudområde musikvetenskap, om valfria kurser läses under termin 3.

Om ämnet: Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap

Gillar du att läsa? Är du intresserad av hur litteraturen har förändrats genom historien, från äldre tiders muntliga diktning fram till dagens digitala textvärldar? Vill du bli expert på att analysera och tolka texter? Då är litteraturvetenskap ett ämne som passar just dig! Som litteraturvetare får du studera dikter, noveller, romaner och pjäser i deras historiska, samhälleliga och formmässiga sammanhang. Från den litteraturhistoriska grunden bygger vi upp ett alltmer nyanserat vetenskapligt förhållningssätt. Du får läsa såväl kända klassiker som nyare litteratur, från Homeros och Sapfo till Toni Morrison och Tomas Tranströmer, och samtidigt fördjupa dig i allt från berättarteknikens ABC till postkoloniala aspekter. Under dina studier i litteraturvetenskap utvecklar du således en grundläggande litteraturhistorisk kompetens och tränas i kritiskt tänkande. Du förvärvar en ökad metodologisk och teoretisk insikt och en förfinad analytisk förmåga. Under studiernas gång kan du välja att fördjupa dig i exempelvis barn och ungdomslitteratur, genusteori, intermedialitet och modernitetsproblematik. Vi erbjuder en rad olika kurser, från grundkursen i litteraturvetenskap till olika kvällskurser.

ARBETSMARKNAD Studenter som har läst litteraturvetenskap arbetar idag ofta i yrken där höga krav ställs på läsförståelse, skrivfärdighet, språkkänsla och vetenskapliga förhållningssätt. En del arbetar inom förlagsbranschen som exempelvis förläggare, redaktörer och språkgranskare. Andra jobbar som kritiker och kulturjournalister och syns i tidningar, på radio och teve och på nätet. Många litteraturvetare återfinns också i statliga och kommunala verksamheter som kultursekreterare och informatörer. Lärare och bibliotekarier är två andra viktiga yrkesgrupper där en litteraturvetenskaplig utbildning av tradition spelar en framträdande roll. Många etablerade författare och översättare har studier i litteraturvetenskap som akademisk merit. De färdigheter som studenterna uppövar under studier i litteraturvetenskap kan alltså mynna ut i många olika typer av anställningar.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Kultur och historia

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för människan och samhället. Gemensamt för studierna är att du skärper din analytiska förmåga och lär dig se olika utvecklingslinjer, ofta i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Studier inom intresseområdet Kultur och historia ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet där det krävs självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera.

Utbildningsansvarig institution

Institutionen för kultur och estetik