Masterprogram i latinamerikastudier, 120 hp

Om programmet

Masterprogrammet i latinamerikastudier är ett tvärvetenskapligt program som ger fördjupade kunskaper om

regionens ekonomiska, sociala, rättsliga och politiska förhållanden utifrån ett perspektiv som betonar vikten

av kunskap i historia, språk och kultur för förståelsen av samhälleliga processer. Genomgående framhävs

vikten av att se Latinamerika ur ett globalt perspektiv, och att förstå regionen utifrån dess samspel med övriga

världen. Utöver studiet av Latinamerika i stort ges möjlighet att fokusera på enskilda teman och geografiska

områden inom världsdelen utifrån deras särskilda dynamik.

Vidare diskuteras hur samhälls- och kulturvetenskapliga teorier kan berikas av exempel och insikter från

regionen.

Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier och består av obligatoriska och valbara kurser, varav minst

75 hp är inom huvudområdet latinamerikastudier. Obligatoriska kurser utanför huvudområdet är

Vetenskaplighet och forskningsetik (7,5 hp) och Avancerad akademisk engelska (7,5 hp). Inom programmet

finns utrymme för fältarbete samt utlandsstudier, genom att studenten kan välja att läsa de valfria kurserna

under termin tre vid ett annat lärosäte.

Den fjärde terminen skrivs ett examensarbete på 30 hp inom huvudområdet latinamerikastudier.

All undervisning och examination inom Latinamerikastudier sker på engelska. Goda kunskaper i spanska eller

portugisiska är rekommenderade.

Programmet förbereder för arbete inom internationella organisationer, förvaltning, biståndsarbete, näringsliv,

forsknings- och utvecklingsprojekt, samt media och journalistik, där det krävs fördjupad kunskap om

Latinamerika.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen