Masterprogram i barns språkutveckling, 120 hp

Om programmet

Inom ramen för Masterprogrammet i barns språkutveckling fördjupar studenten sina språkvetenskapliga kunskaper inom språkutveckling i allmänhet och barns språkutveckling i synnerhet, liksom i olika metodologiska ansatser inom området barns språkutveckling. Tyngd läggs vid att studenten utvecklar sitt vetenskapliga förhållningssätt och sin förmåga till självständig analys, och övar att kommunicera sitt arbete både skriftligt och muntligt. Praktiskt tränar studenten detta genom t.ex. mindre projektuppgifter och seminariepresentationer. Programmet ger djupgående kunskaper och färdigheter inom området barns språkutveckling, och det ger behörighet till utbildning på forskarnivå i lingvistik. Det kan även tjäna som grund för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till barns språkutveckling. Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier (120 hp) och består av obligatoriska kurser (45 hp) och valbara kurser (45 hp), samt examensarbete för masterexamen (30 hp). Varje termin innefattar normalt fyra delkurser om 7,5 hp. S.k. mitterminsgräns tillämpas och innebär att två delkurser om 7,5 hp läses parallellt under varje halvtermin. Undantag från tillämpning av mitterminsgräns kan göras för vissa färdighetskurser och valbara kurser lästa vid annan fakultet eller annat lärosäte. Av valbara kurser om 45 hp skall minst 15 hp läsas inom utbildningens huvudområde och 15 hp inom ett annat huvudområde. Under termin tre läses två färdighetskurser om sammanlagt 15 hp. Kursen "Avancerad akademisk engelska" kan kategoriseras antingen som "färdighetskurs" eller som "valbar kurs". Kurser väljs i samråd med programansvarig. Examensarbetet för masterexamen utgör en termins arbete om 30 hp. Möjlighet finns att inkludera utlandsstudier och praktik inom ramen för programmet, och programmet erbjuder också möjlighet att efter två terminer avsluta studierna med filosofie magisterexamen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen