Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i journalistikstudier

>OBS: programmet kommer inte ges HT2022. Det söktillfället är inställt< Programmet vänder sig till dig med kandidatexamen inom samhällsvetenskapligt, humanistiskt eller tekniskt ämne som är intresserad av forskning inom journalistik.

Master HMJOM

Journalistikstudier är ett vetenskapligt fält som behandlar den teoretiska och empiriska forskningen om journalistikens makt och roll i samhället och dess produktionsprocesser och strukturella villkor, samt hur journalistiken används och tolkas av publiken. Programmet tar sig an dessa områden utifrån ett förändringsperspektiv med särskilt fokus på journalistikens digitalisering och demokratiska roller. Journalistikstudier ger avancerade teoretiska och metodologiska kunskaper, förberedande både för självständigt utrednings- och forskningsarbete och för kvalificerade arbetsuppgifter inom journalistik- och medieområdet. Programmet är även förberedande för doktorandutbildning. 

Observera att det är ett teoretiskt och forskningsinriktat program, inte en praktisk journalistutbildning. Vår praktiska journalistutbildning ges inom Journalistprogrammet - kandidatprogram 180 hp.

Tillfället inställt för HT22

Nästa masterprogram i journalistikstudier ges från HT23

Studenter som sökt eller tänkt söka masterprogrammet hösten 2022.

Tillfället för HT2022 har ställts in. Vi kommer att ge Masterprogram i journalistikstudier från HT23 med ansökningsperiod 15 mars-15april 2023.

/ Institutionen för mediestudier

 • Programöversikt

  Den första terminen inleds med en kurs som överblickar det journalistikvetenskapliga forskningsfältet med särskild betoning på demokratifrågor. Därefter följer mer specialiserade kurser med inriktning mot medieekonomi och redaktionella strukturer, digitala och sociala medieplattformar, samt en kurs om journalistik och socialförändring.

  Den andra terminen inleds med en kurs som problematiserar journalistikens gestaltningsformer i relation till en deltagande digital mediekultur. En obligatorisk fakultetsgemensam kurs ger därefter kompetens i forskningsetik och vetenskaplighet. Därefter följer två valfria kurser om sammanlagt 15 hp.

  Den tredje terminen ägnas åt forskningsmetodologi. Under sammanlagt tre kurser tränas studenterna i kvantitativa och kvalitativa metoder samt forskningsdesign. Under denna termin ges också ytterligare en obligatorisk fakultetsgemensam kurs i akademisk engelska.

  Den fjärde och avslutande terminen ägnas helt åt examensarbetet vilket omfattar ett självständigt vetenskapligt arbete i uppsatsform.

  År 1

  Termin 1

  Journalistik och demokrati, 7,5 hp (huvudområde journalistik)

  Journalistikens ekonomiska och organisatoriska villkor, 7,5 hp (huvudområde journalistik)

  Journalistik och digitala plattformar, 7,5 hp (huvudområde journalistik)

  Journalistik och social förändring, 7,5 hp (huvudområde journalistik)

  Termin 2

  Journalistikens gestaltningsmakt, 7,5 hp (huvudområde journalistik)

  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)

  Valfria kurser om 15 hp

  År 2

  Termin 3

  Journalistikforskningens metoder I, 7,5 hp (huvudområde journalistik)

  Journalistikforskningens metoder II, 7,5 hp (huvudområde journalistik)

  Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (huvudområde engelska)

  Forskningsdesign, 7,5 hp (huvudområde journalistik)

  Termin 4

  Journalistik - masterkurs, 30 hp (huvudområde journalistik)

 • Så ansöker du

  Programmet söks via antagning.se och sökes i perioden ca 15 mars - 15 april enligt ordinarie sökomgångar för höstterminer.

  Du kommer behöva fylla i och ladda upp två obligatoriska dokument:

  Ett extended abstract och ett motivationsbrev.

  Dessa laddar du sedan upp på antagning.se i samband med din ansökan.

  Extended Abstract HMJOM (176 Kb)

  Motivationsbrev HMJOM (139 Kb)

  Urvalsprocess

  Kompletterande urvalskriterier

  Betyg på högskolekurser, uppsatsarbetets kvalitet/inriktning, personligt motivationsbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen.

  Sökanden får meritvärde och rangordnas.

  Obligatorisk dokumentation

  Extended Abstract HMJOM (176 Kb)

  Motivationsbrev HMJOM (139 Kb)

 • Mer information

  Vem kan söka?

  Masterprogrammet i journalistikstudier riktar sig till dig som har en relevant utbildning på minst kandidatnivå inom ett samhällsvetenskapligt, humanistiskt eller tekniskt ämnesområde. Journalistikvetenskap är ett utpräglat tvärvetenskapligt ämne, och under utbildningen kommer du att få möjlighet att omsätta dina tidigare kunskaper och erfarenheter i ett medievetenskapligt sammanhang.

  Nedan exempel på ämnen/inriktningar i din kandidatexamen som vi ser som relevanta:

  • Journalistik
  • Medie- och kommunikationsvetenskap 
  • Filmvetenskap
  • Modevetenskap
  • Statsvetenskap
  • Kulturvetarprogrammet
  • Sociologi
  • Medieteknik,
  • Medieproduktion,
  • Religionsvetenskap,
  • Lingvistik
  • Musikvetenskap

  Vad är journalistikvetenskap?

  Journalistikvetenskap är den del av medieforskningen som fokuserar särskilt på journalistikens roll i samhället.

  Inom journalistikvetenskap studeras såväl journalistikens innehåll och produktionsprocesser som hur journalisten konsumeras och distribueras genom olika kanaler, tekniker och plattformar. Centrala frågeställningar handlar om journalistens roller i demokratin, vem eller vilka som har makten över journalistikens innehåll, och konsekvenserna av olika finansieringsformer. Vi befinner oss just nu i en brytningstid, där journalistiken utsätts för ökad kritik och utmanas av alternativa kommunikationsformer.  

  Ett viktigt inslag i journalistikforskningen är därför också hur desinformation och propaganda hanteras i olika mediesystem. 

  Var kommer du studera?

  Masterprogrammet i journalistik ges av Institutionen för mediestudier som har sina undervisningslokaler för programmet i Garnissonen Karlavägen 104 vid Gärdet i Stockholm.

  Utbildningen uppmärksammad i NordMedia Network

  "A new programme, beginning this Autumn at Stockholm University, approaches journalism studies from a theoretical, research-oriented perspective. This is the first programme in Sweden to take this direction. It is an effort to address a rapidly changing media system with competent analysis and knowledge."

  Läs artikeln här

 • Möt oss

 • Kontakt

  Studierektor Maria Nilsson

  maria.nilsson@ims.su.se

  eller

  master@ims.su.se