Masterprogram i journalistikstudier, 120 hp

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av forskning inom journalistik och är förberedande för doktorandutbildning. Den första terminen inleds med en kurs som överblickar det journalistikvetenskapliga forskningsfältet med särskild betoning på demokratifrågor. Därefter följer mer specialiserade kurser med inriktning mot medieekonomi och redaktionella strukturer, digitala och sociala medieplattformar, samt en kurs om journalistik och socialförändring. Den andra terminen inleds med en kurs som problematiserar journalistikens gestaltningsformer i relation till en deltagande digital mediekultur. En obligatorisk fakultetsgemensam kurs ger därefter kompetens i forskningsetik och vetenskaplighet. Därefter följer två valfria kurser om sammanlagt 15 hp. Den tredje terminen ägnas åt forskningsmetodologi. Under sammanlagt tre kurser tränas studenterna i kvantitativa och kvalitativa metoder samt forskningsdesign. Under denna termin ges också ytterligare en obligatorisk fakultetsgemensam kurs i akademisk engelska. Den fjärde och avslutande terminen ägnas helt åt examensarbetet vilket omfattar ett självständigt vetenskapligt arbete i uppsatsform.

Journalistikstudier är ett vetenskapligt fält som behandlar den teoretiska och empiriska forskningen om journalistikens makt och roll i samhället och dess produktionsprocesser och strukturella villkor, samt hur journalistiken används och tolkas av publiken. Programmet tar sig an dessa områden utifrån ett förändringsperspektiv med särskilt fokus på journalistikens digitalisering och demokratiska roller. Journalistikstudier ger avancerade teoretiska och metodologiska kunskaper, förberedande både för självständigt utrednings- och forskningsarbete och för kvalificerade arbetsuppgifter inom journalistik- och medieområdet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen