Masterprogram i journalistik, 120 hp

Om utbildningen

OBSERVERA ANSÖKNINGSPROCESSEN! Läs mer nedan.

Det tvååriga programmet syftar till att ge avancerade teoretiska, metodiska och yrkesrelaterade kunskaper i journalistik, vilka förbereder för såväl kvalificerade journalistiska arbetsuppgifter som forskning i ämnet. Programmet ger behörighet att söka till forskarutbildning. Delar av utbildningen kan ske på engelska. Masterprogrammet ger såväl vetenskapliga grunder som praktiska färdigheter i journalistik. Undervisningen behandlar hur förändringar i medievärlden påverkar journalistiken som institution och yrke såväl ur nationella som internationella perspektiv. Utbildningen ger även insikter i förändringar av det redaktionella ledarskapet. Journalistikens olika former och genrer analyseras och tillämpas. Programmet kombinerar produktionsinriktade moment för olika publiceringsplattformar med vetenskaplig analys. Programmet innehåller också en praktikperiod på en redaktion.

Ansökan

Ansökan görs i två steg

Steg 1: gör en ansökan på www.antagning.se innan 16 april

Steg 2: Ladda upp abstrakt via www.antagning.se. Alternativt skicka vidimerad kopia till

Antagningsservice

FE 20101

839 87 Östersund

senast 25 maj. Märk dokumentet med namn och personnummer.

Abstrakt

Abstraktet ska vara en sammanfattning på max 2 A4 sidor där kandidatuppsatsens rubrik, syfte, frågeställningar, teoretisk ram, metod och konklusion ska finnas med.

Urval

Om antalet behöriga sökande är fler än vad vi har platser till görs ett urval. Urvalet baseras på en rangordning av de sökande utifrån följande kriterier där de viktigaste kommer först, men det är ändå en sammanvägd bedömning av samtliga aspekter som avgör rangordningen:

1) den inskickade abstraktens kvalitet avseende vetenskapligt skrivande, teoretiska och empiriska kunskaper.

2) sammansättningen av och betyg på de kurser som ingår i den avlagda akademiska examen.

Behörighetskrav

Behörighetskravet är en filosofie kandidatexamen i vilket ämne som helst.

Förhandsbesked kan ej ges, en behörighetsbedömning görs först efter 16 april när en komplett ansökan är inskickad.

Om ämnet: Journalistik

Journalistik

Studier i journalistik vid Stockholms universitet ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta som journalist, med särskild inriktning mot samhällsgranskning och dokumentärt berättande. Här lär du dig förstå journalistikens grunder som att samla in, bearbeta, källkritiskt granska och gestalta material. Du får lära dig att arbeta med nyheter och publicera dem på olika plattformar, som radio, TV, webb och press. En viktig del av studierna är att förstå journalistikens olika roller i samhälle och kultur, dess historia, produktionsvillkor och medierättsliga förutsättningar. Undervisningen ger också internationella perspektiv på medieutvecklingens betydelse för journalistikens innehåll och utformning.

Studierna i journalistik inbegriper också en längre praktikperiod på redaktion där du ges möjlighet att tillämpa dina teoretiska och praktiska kunskaper i journalistik i en professionell kontext. Studierna avslutas sedan med ett längre självständigt examensarbete.

ARBETSMARKNAD Arbetsmarknaden för journalister kännetecknas av mycket hög konkurrens och en gedigen utbildning är därför nödvändig för dig som vill arbeta som journalist. Våra tidigare studenter är idag verksamma vid såväl mindre tidningar och produktionsbolag som alla de stora mediehusen och public servicebolagen (Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion).

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Medier och kommunikation

Vi lever i ett samhälle där kommunikation blir allt viktigare. Inom intresseområdet Medier och kommunikation kan du bland annat studera journalistik där du lär dig samhällsgranskning och dokumentärt berättande. Vill du följa och förstå mediernas utveckling i det snabbt förändrade medielandskapet studerar du medie och kommunikationsvetenskap. Är du mer orienterad åt att arbeta med kommunikation mot marknaden studerar du reklam och PR.

De här utbildningarna gör dig konkurrensmässig på en mängd olika områden inom medier och kommunikation.

Utbildningsansvarig institution

Institutionen för mediestudier