Masterprogram i kulturarvsstudier, 120 hp

Masterprogrammet i kulturarvsstudier ger fördjupade kunskaper inom ett föränderligt tvärvetenskapligt forskningsfält och verksamhetsområde. Programmet är arbetsmarknadsinriktat och samtidigt forskningsförberedande. Fördjupande teoretiska studier går hand i hand med praktiska studier av materiellt och immateriellt kulturarv i nationellt och globalt perspektiv.

Kurserna behandlar begreppet kulturarv samt kulturarvsområdets idéhistoriska framväxt, organisation, verksamhet och samhällsroll i ett historiskt och samtida perspektiv. Utifrån aktuell internationell forskning samt politiska och rättsliga styrmedel studeras utvecklingen av kulturarvsfrågorna med tyngdpunkt på svenska förhållanden. Här behandlas lagar och förordningar som reglerar kulturarvets säkerställande, skydd och vård. Här uppmärksammas den aktuella kulturarvsforskningens metoddiskussion, teoribildning och historiesyn, samt diskuteras principiella och metodiska problem som möter i arbete med att dokumentera, tolka, vårda och bruka kulturarv av olika slag.

Vidare diskuteras användning av kulturarv ur ett internationellt perspektiv. Här ryms frågor om globalt och lokalt kulturarv, nationalism och patriotism. Här behandlas internationella konventioner och politiska överenskommelser, och fokus läggs på internationellt viktiga kulturarvsfrågor, såsom UNESCO, och materiella och immateriella världsarv. Andra aktuella och viktiga teman som belyses är kulturarvets roll i krig och konflikt, turism, samt internationell handel med kulturföremål. Såväl undervisning och övningar som examinationer genomförs regelbundet i fält för att förbereda inför kommande arbetsuppgifter och forskning. I programmet ingår 10 veckors obligatorisk praktik, vilken kan genomföras inom Sverige eller utomlands.

Programmet är förberedande för arbete vid kulturarvsområdets centrala och regionala myndigheter, internationellt och i Sverige, såsom Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser, museer, kommuner, samt privata företag inom kulturarvsområdet. Det passar som kompetensutveckling för yrkesverksamma inom kulturarvsområdet. Det är även förberedande för forskarutbildning inom området. I programmet medverkar forskare och lärare från olika institutioner vid Stockholms universitet. Specialister från Riksantikvarieämbetet och andra kulturmiljövårdsinstanser samt museer medverkar som gästlärare.

År I: 3 programspecifika kurser om 15 hp vardera samt valbara ämneskurser om totalt 15 hp.

År II: 2 fakultetsobligatoriska kurser om 7,5 hp vardera: Vetenskaplighet och forskningsetik respektive Avancerad akademisk engelska, en praktikperiod om 15 hp, samt ett examensarbete om 30 hp den sista terminen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen