Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i översättning, källspråk engelska

  • 120 hp

Masterprogram i översättning ger djupgående kunskaper om och färdigheter i översättning samt ger behörighet för forskarutbildning i översättningsvetenskap. Dessutom kan det tjäna som förberedelse för forskarutbildning inom andra språkvetenskapliga ämnen eller för kommande yrkesverksamhet inom översättning.

Programmet innefattar såväl översättningsteoretiska kurser som kurser i praktisk översättning, där du översätter från engelska till svenska. Programmets studiegång omfattar fyra terminers heltidsstudier och innehåller både obligatoriska och valfria kurser. De obligatoriska kurserna omfattar 90 hp och de valfria kurserna omfattar 30 hp.

Under programmets första termin läser du fyra obligatoriska kurser: Vetenskaplighet och forskningsetik, Översättning och samhälle, Översättningsvetenskaplig teori och metod samt Facköversättning I. Under programmets fortsatta gång läser du även följande obligatoriska kurser: Fackspråk och terminologi, Facköversättning II, Samtida översättningsforskning samt Avancerad akademisk engelska. De valfria kurserna kan du välja ur Tolk- och översättarinstitutets kursutbud, men det är också möjligt att välja andra kurser.

Programmet leder till en filosofie masterexamen på 120 hp, inklusive examensarbete på sammanlagt 30 hp, med möjlighet till etappavgång för filosofie magisterexamen efter 60 hp inklusive examensarbete på 15 hp.

Antagningsprovet äger rum den 15–16 maj. Vi kallar aktuella sökande till antagningsprovet via e-post.