Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör, 180 hp

Om utbildningen

Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör vänder sig till dig som vill skaffa dig grundliga kunskaper om musik och utveckla din kompetens att kommunicera om musik och musikliv. Programmet förbereder för olika former av arbete inom musikbransch och kulturadministration, i synnerhet sådana som efterfrågar musikkunskap, liksom språklig och kommunikativ förmåga. Du väljer själv hur du vill bredda din profil genom t.ex. ekonomi, juridik eller språk.

Den första programspecifika terminen ger grundläggande kunskap om musik som en sociologisk, historisk, kommunikativ och medierad företeelse och om hur man forskar kring detta i musikvetenskap. Den andra programspecifika terminen ger en fördjupning och tillämpning av denna kunskap. Terminen innehåller en delkurs som behandlar skrivande om musik inom musikkritik, programverksamhet och vetenskaplig tillämpning.

Efter introduktionsåret väljer du kurser om 60 högskolepoäng inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området. Exempel på huvudområden kan vara företagsekonomi, juridik, medie- och kommunikationsvetenskap och svenska och flerspråkighet.

Programmets femte termin består av fördjupning och tillämpning inom huvudområdet musikvetenskap med vetenskaplig teori och metod, musikteori och musikanalys, samt examensarbete.

Programmet avslutas med en programspecifik termin som rymmer kurser i musik, marknad och upphovsrätt, skrivande i yrkeslivet (ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet) eller kulturkommunikation på musikområdet, projektarbete samt fem veckors praktik. Den avslutande terminen ger således en breddad praktisk tillämpning av kunskap samt en första kontakt med yrkeslivet.

Tillsammans med programansvarig gör studenten upp en plan för sin individuella studiegång.

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen inom huvudområdet musikvetenskap och ger behörighet till avancerad nivå.

Om ämnet: Musikvetenskap

Musikvetenskap

Musiken är vår ständiga följeslagare antingen den når oss via öronen eller redan finns i vårt inre. Så är det i dag tack vare modern medieteknologi och så har det alltid varit, fastän sätten att förmedla musiken har varierat. Musikvetenskapen studerar detta livsnödvändiga men sammansatta fenomen. Musikvetare förenar intresse för musiken i sig, klingande eller noterad, med nyfikenhet på vad vi gör med musik

och vad den gör med oss. Studierna kan ha historisk inriktning, men lika gärna handla om samtiden. Utbudet av kurser i ämnet speglar den bredden. Så vill du skriva om musik? Arbeta med kulturadministration, eller kanske arrangera konserter? Är du redan yrkesverksam och vill bredda din kompetens? Musikvetenskap omfattar ett brett spektrum av områden, allt från populärmusik, konstmusik, opera, spelmusik, filmmusik, musikteori och musiketnologi till intermedialitet och medieteknologier. I undervisningen läggs stor vikt vid samspelet med det omgivande samhället, både från ett historiskt och ett samtida perspektiv.

ARBETSMARKNAD Studier i humaniora ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet i sammanhang som kräver självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera. Studier i musikvetenskap utgör en grund för kulturjournalistik och kulturadministration. Vissa studenter går även vidare till en karriär inom själva ämnet som universitetslärare och forskare. Studierna kan vara en språngbräda till högre utbildning inom de konstnärliga högskolorna och ett sätt att bredda sin kompetens som musikutövare. För dem som redan är ute i yrkeslivet utgör de ett sätt att höja sin kompetens, till exempel för lärare.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Kultur och historia

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för människan och samhället. Gemensamt för studierna är att du skärper din analytiska förmåga och lär dig se olika utvecklingslinjer, ofta i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Studier inom intresseområdet Kultur och historia ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet där det krävs självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera.

Utbildningsansvarig institution

Institutionen för kultur och estetik