Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot baltiska språk

 • 120 hp

Masterprogrammet i språkvetenskap fördjupar och utvecklar kunskaperna inom ditt valda huvudområde. Programmet består av obligatoriska kurser och valbara kurser och stärker dina ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot baltiska språk förbereder dig för utbildning på forskarnivå eller för en kommande yrkesverksamhet som kräver kunskaper om baltiska språk och baltisk kultur. Kurserna inom huvudområdet presenterar aktuella forskningsområden inom baltisk språkvetenskap och som student får du träning i att självständigt och reflekterande tillämpa teorier och metoder på språkligt material. Du får också språklig träning i lettiska och litauiska. Programmet avslutas med ett examensarbete i form av en vetenskaplig uppsats.

Masterprogrammet i språkvetenskap är en sammanhängande tvåårig utbildning med inriktning på ett av följande områden: svenska, nordiska språk, svenska som andraspråk, antik grekiska, baltiska språk, engelsk lingvistik, tillämpad engelsk lingvistik, finska, franska, italienska, latin, polska, portugisiska, ryska, spanska, språkdidaktik, tjeckiska, tvåspråkighet, typologi och språklig mångfald och tyska. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda området, samt stärka studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Foto: Viktor Gårdsäter
Foto: Viktor Gårdsäter
 • Programöversikt

  Utbildningen består av obligatoriska kurser inom huvudområdet baltiska språk, obligatoriska kurser gemensamma för hela programmet samt valbara kurser ur fakultetens gemensamma kursutbud. Undervisningsspråk på programmet är lettiska eller litauiska på kurserna inom huvudområdet, och svenska och engelska på de övriga obligatoriska och valbara kurserna.

  År 1

  Termin 1

  Språket i bruk, 7,5 hp
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp
  Valbara kurser om totalt 15 hp

  Termin 2

  Valbara kurser om totalt 30 hp

  Av de valbara kurserna under termin 1 och 2 utgörs 15 hp av kurser inom huvudområdet baltiska språk. Kurserna väljs ur huvudområdets kursutbud i samråd med programansvarig för studiegången.

  År 2

  Termin 3

  Färdighetskurser om totalt 15 hp
  Valbara kurser om totalt 15 hp
  Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp läses antingen som färdighetskurs eller som valbar kurs.

  Termin 4

  Baltiska språk - masterkurs, 30 hp

 • Kontakt

  Koordinator, inriktningen mot baltiska språk

  Lilita Zalkalns, studierektor
  lilita.zalkalns@balt.su.se
  08-16 46 09

  Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

   

  Programkoordinator

  Sofia Gustafson Capková, studierektor (Institutionen för lingvistik)
  ma@ling.su.se