Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik, 120 hp

Om programmet

Arbetar du med språkundervisning? Är du nyfiken på att veta mer om språkinlärning och hur barn, ungdomar och vuxna utvecklar och använder språket? Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet erbjuder inriktningen språkdidaktik inom Masterprogrammet i språkvetenskap - en tvåårig utbildning, som startar varje hösttermin och kan läsas på hel- eller halvtid.

Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom den valda inriktningen, samt stärka dina ämnesöverskridande kunskaper i bland annat vetenskapsteori, forskningsmetodik och akademiskt skrivande. Utbildningen består av obligatoriska kurser gemensamma för hela programmet, obligatoriska kurser inom inriktningen, språkdidaktik, samt valbara kurser ur Humanistiska fakultetens gemensamma kursutbud.

Ämnet språkdidaktik berör grundläggande aspekter som den didaktiska kunskapen om språk och språkinlärning ur ett mångfaldsperspektiv och språkets roll som identitetsmarkör, kunskapsbildare och kunskapsbärare i såväl barns och ungdomars som vuxnas utveckling och lärande. Ämnets uppgift är även att belysa och bidra till en kritisk debatt där språkets roll i skola och samhälle relateras till makt- och dominansförhållanden samt frågor om klass, kön och etnicitet.

Inriktningen språkdidaktik ger en fördjupning i för språkundervisningen intressanta forskningsämnen som till exempel språkutveckling, läs- och skrivutveckling, svenska och svenska som andraspråk, moderna språk och lärande och bedömning.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen