Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska

 • 120 hp

Programmet fördjupar och utvecklar kunskaperna inom det valda området och stärker studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning svenska syftar till fortsatt studium i svenska och fortsatt träning i att ta fram ny kunskap om svenskan på vetenskaplig grund. Studenten tränas i att självständigt identifiera och formulera språkvetenskapliga problem, att systematiskt samla in och analysera data och att presentera och utvärdera resultatet. Studierna kan riktas mot olika områden såsom grammatik, textanalys, fonologi, samtalsanalys eller sociolingvistik. Man väljer om man vill fullfölja hela programmet eller avsluta efter ett år med en magisterexamen. Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning svenska förbereder för arbete inom områden där teoretiska språkkunskaper och analysfärdigheter är särskilt användbara, såsom information, kommunikation, medieutveckling, undervisning, översättning, bibliotek, förlag och arkiv. Uppsats(er) inom programmet är meriterande vid ansökan till forskarutbildningen i nordiska språk. Undervisningsspråket är i huvudsak svenska, men engelskspråkig undervisning förekommer. 

 
 
 • Programöversikt

  År 1

  Termin 1:

  Språket i bruk, 7,5 hp
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5
  Valbara kurser om totalt 15 hp

  Termin 2:

  Svenska Magisterkurs, 15 hp 
  Valbara kurser om totalt 15 hp
  Av de valbara kurserna under år 1 skall två kurser om vardera 7,5 hp utgöras av kurser inom huvudområdet. Kurs två skall utgöra en fördjupning av kurs ett. Kurserna väljs ur huvudområdets institutions kursutbud i
  samråd med programansvarig studierektor.

  År 2

  Termin 3:

  Färdighetskurser om totalt 7,5 hp
  Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp 
  Valbara kurser om totalt 15 hp
  Kurserna väljs ur huvudområdets institutions kursutbud i samråd med programansvarig studierektor.

  Termin 4:

  Svenska - Masterkurs, 30 hp

 • Kontakt

  Koordinator

  Josefine Berg, Kursadministratör
  josefine.berg@su.se

  Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Programkoordinator

  Sofia Gustafson Capková, studierektor vid Institutionen för lingvistik
  ma@ling.su.se