Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tvåspråkighet, 120 hp

Om programmet

Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot tvåspråkighet utgör en sammanhängande tvåårig utbildning som syftar till att utveckla och fördjupa dina kunskaper i frågor som rör två- och flerspråkighet på individ- och samhällsnivå. Tvåspråkighet är ett tvärvetenskapligt ämne som knyter an till ämnen som lingvistik, sociologi, socialantropologi och kognitiv psykologi. De inriktningsobligatoriska kurserna behandlar olika aspekter av bl.a. andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling hos barn och vuxna, ålderseffekter vid andraspråksinlärning, tvåspråkighet och minne, kommunikation och språklig mångfald, svenska som andraspråk hos barn och vuxna, multietniskt ungdomsspråk, attityder till språk(liga varieteter), tvåspråkig utbildning, andra- och främmandespråksundervisning, språkförlust (attrition) hos tvåspråkiga, språkideologi, språkpolitik, och transnationell flerspråkighet. Utbildningen innefattar också programgemensamma obligatoriska kurser och valbara kurser med syftet att bredda och fördjupa dina kunskaper i språkvetenskap samt att stärka din förståelse av forskningsmetoder, forskningsetik och din förmåga att föra ett vetenskapligt resonemang. Programmet avslutas med en uppsats (30 hp) där du med hjälp av en handledare designer och genomför en vetenskaplig studie som behandlar en frågeställning inom ämnet Tvåspråkighet. Programmet, som ger djupgående kunskaper och färdigheter, kan tjäna som förberedelse för utbildning på forskarnivå i tvåspråkighet, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen