Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot typologi och språklig mångfald

 • 120 hp

Programmet fördjupar och utvecklar dina kunskaper inom lingvistik och typologi och ger dig ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Foto: Viktor Gårdsäter
Foto: Viktor Gårdsäter

Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot typologi och språklig mångfald är en tvåårig utbildning i lingvistik på avancerad nivå. Programmet innebär fördjupande studier i lingvistisk teori och metod, forskningsetik, typologi, kvanitativ analys och korpuslingvistik med mera. Genom valbara kurser får du som student möjlighet att själv utforma delar av utbildningen.

Programmet avslutas med ett examensarbete där du med stöd av handledare genomför en vetenskaplig studie och författar en masteruppsats. Examensarbetet utvecklar din förmåga att planera, genomföra, analysera och diskutera observerade data. Utbildningen förbereder för fortsatta studier på forskarnivå, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk. 

Masterprogrammet i språkvetenskap erbjuder en sammanhängande tvåårig utbildning med inriktning på ett av följande områden: svenska, nordiska språk, svenska som andraspråk, antik grekiska, baltiska språk, engelsk lingvistik, tillämpad engelsk lingvistik, finska, franska, italienska, latin, polska, portugisiska, ryska, spanska, språkdidaktik, tjeckiska, tvåspråkighet, typologi och språklig mångfald och tyska. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda området, samt stärka studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

 • Programöversikt

  Utbildningen består av obligatoriska kurser som är gemensamma för hela programmet, obligatoriska kurser inom huvudområdet samt valbara kurser.

  År 1

  Termin 1

  Språket i bruk, 7,5 hp, (huvudområde lingvistik)
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
  Statistik för språkvetare, 7,5 hp (huvudområde lingvistik)
  Språktypologi, 7,5 hp (huvudområde lingvistik)

  Termin 2

  Valbara kurser om totalt 30 hp
  Vid magisteretapp utgörs 15 hp av de valbara kurserna av Typologi och språklig mångfald -- magisterkurs, 15 hp (huvudområde lingvistik).

  År 2

  Termin 3

  Färdighetskurser om totalt 15 hp
  Valbara kurser om totalt 15 hp
  Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs eller som valbar kurs.

  Termin 4

  Typologi och språklig mångfald - masterkurs, 30 hp (huvudområde lingvistik)

  För masterexamen ska minst 15 hp av de valbara kurserna eller färdighetskurserna ligga inom huvudområde lingvistik. Kurserna väljs i samråd med koordinatorn för inriktningen. 

 • Kontakt

  Koordinator

  Sofia Gustafson Capková, studierektor 
  08-16 34 88
  ma@ling.su.se

  Studentexpedition

  exp@ling.su.se
  Kontaktuppgifter för studentärenden