Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i tolkning, inriktning Konferenstolkning - språkkombination engelska och svenska

Masterprogram i tolkning, inriktning konferenstolkning vänder sig till dig som vill bli konferenstolk eller till dig som vill gå färdighetskurser i konferenstolkning och därefter fördjupa dig teoretiskt i översättningsvetenskap, det vill säga forskning om tolkning och översättning.

Du som vill bli konferenstolk kan efter två terminers studier, med godkänt resultat på de två första terminernas kurser och godkänt muntligt slutprov, avbryta studierna på programmet och få ett intyg på genomgången konferenstolkutbildning. Intyget ger dig möjlighet att genomgå ackrediteringsprovet till konferenstolk i Bryssel. Notera dock att detta prov görs med minst två språk utöver svenska.

Masterprogrammet omfattar fyra terminers studier, där teoretiska moment varvas med praktiska moment. Du får djupgående kunskaper om och färdigheter i tolkning.

Vidare ger programmet behörighet för forskarutbildning i översättningsvetenskap, och det kan också tjäna som förberedelse för forskarutbildning inom andra språkvetenskapliga ämnen eller för kommande yrkesverksamhet inom tolkning.

 • Programöversikt

  Masterprogrammet i tolkning med studiegång Konferenstolkning utgörs av

  • obligatoriska kurser om totalt 112,5 hp (inklusive examensarbete om 30 hp)
  • varav minst 97,5 hp inom huvudområdet översättningsvetenskap
  • och övriga kurser om 7,5 hp inom valfritt huvudområde.

  År 1

  Termin 1

  Tolkning – översiktskurs, 7,5 hp (TTA607)
  (huvudområde översättningsvetenskap)

  Introduktion till konferenstolkning, 15 hp (TTA609)
  (huvudområde översättningsvetenskap)

  Fackspråk och EU-terminologi, 7,5 hp (TTA613)
  (huvudområde översättningsvetenskap)

  Termin 2

  Konferenstolkning I (TTA614)
  (huvudområde översättningsvetenskap)

  Konferenstolkning II, 7,5 hp (TTA615)
  (huvudområde översättningsvetenskap)

  Konferenstolkning III, 7,5 hp (TTA616)
  (huvudområde översättningsvetenskap) alternativt  övrig kurs, 7,5 hp
  (valfritt huvudområde)

  År 2

  Termin 3

  Samtida forskning om tolkning (TTA633)
  (huvudområde översättningsvetenskap)

  Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (ENAEV0)
  (huvudområde engelska)

  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (FIVFE0)
  (huvudområde filosofi)

  Översättningsvetenskaplig teori och metod (TTA623)
  (huvudområde översättningsvetenskap)

  Termin 4

  Tolkning – masterkurs (TTA660)
  (huvudområde översättningsvetenskap)

 • Så ansöker du

  För att bli antagen till Masterprogram i tolkning, inriktning konferenstolkning måste du, förutom att uppfylla övriga formella behörighetskrav som finns angivna i kursplanen, bli godkänd på ett antagningsprov. Om du är formellt behörig, eller kan förväntas uppfylla behörighetskraven innan kursstart, får du en personlig kallelse till antagningsprovet. Kallelsen skickas till den e-postadress du angivit på antagning.se.

  Observera att kursen endast kan starta om det finns ett tillräckligt antal godkända sökande.

  Provdatum

  Antagningsproven till Masterprogram i tolkning, inriktning konferenstolkning som startar HT21 planeras äga rum mellan den 26 och 28 maj.

  På grund av rådande omständigheter med pandemin kan antagningsproven komma att flyttas fram.

  Vad ingår i antagningsprovet?

  Antagningsprovet består av ett skriftligt prov i tre delar och ett muntligt prov i tre delar.

  Antagningsprovet i språkriktning till och från svenska och engelska mäter:

  1. Muntlig produktion på svenska eller engelska som ditt A- respektive B-språk och förmågan att föregripa pågående tal (vad en talare är på väg att säga).
  2. Förmågan att under press snabbt lösa en språklig och kommunikativ uppgift utifrån givna ramar.
  3. Avancerad hörförståelse av engelska och svenska.
  4. Förmåga till återgivning från engelska till svenska och svenska till engelska.
  5. Omvärldskunskaper.

  I steg 1 och 3 väljer du det språk du anser dig vara starkast i (ditt A-språk), det måste vara samma språk.

  Det skriftliga och det muntliga provet tar ca 30 minuter vardera.

  Vad krävs för att bli godkänd?

  För att bli godkänd på antagningsprovet krävs att du får betyget Godkänd på alla sex delprov. Om du blir godkänd på alla delprov utom det i omvärldskunskap kan du få göra om det delprovet.

  Hur går antagningsprovet i språkriktning till och från svenska och engelska till?

  Provet inleds med tre skriftliga delprov:

  1. Skriftligt lucktest
  Det första delprovet består av ett lucktest i det språk du anser dig vara starkast i av engelska eller svenska, där du lyssnar på en historia och förväntas fylla i de ord som saknas.

  2. Prov i omvärldskunskap engelska
  Du lyssnar på ett antal frågor om aktuella förhållanden i engelskspråkiga länder (främst Storbritannien) och besvarar dem skriftligt på det aktuella språket.

  3. Prov i omvärldskunskap svenska
  Du lyssnar på ett antal frågor om aktuella förhållanden i svenskspråkiga länder (främst Sverige) och besvarar dem skriftligt på det aktuella språket.

  Efter det skriftliga provet följer tre muntliga delprov:

  1. Anförande på svenska eller engelska
  Du får 15 minuter på dig att förbereda ett anförande på 2–3 minuter över ett givet ämne i det språk du anser dig vara starkast i av engelska eller svenska. Ämnet handlar om aktuella företeelser. Anförandet ska vara relevant, framföras ledigt och gärna redovisa olika argument inom ämnesområdet. Bedömarna kan ställa följdfrågor.

  2. Återgivande av anförande svenska till engelska och engelska till svenska
  Du återger ett kort anförande (ungefär 3 minuter) som hålls på engelska till svenska och ett som hålls på svenska till engelska. Du lyssnar på anförandet och ska sedan, med eller utan hjälp av anteckningar, iklä dig rollen som talare och så komplett som möjligt återge anförandet på svenska. Du bedöms utifrån mängden information som återges och din förmåga att ta till dig och återge ett budskap på ett sätt som gör ursprungsanförandet rättvisa.

  3. Temadiskussion på engelska och svenska
  Du får diskutera samma ämne som i det korta anförandet i punkten 2 med bedömarna på engelska och svenska. Du bör kunna föra en diskussion med ett register som gör ämnet rättvisa och utan att göra sådana misstag i språkanvändningen att det försvårar förståelsen.

  Resultat från antagningsprovet och antagningsbesked

  Bedömningsgruppen sammanträder efter att alla sökande gjort sina antagningsprov och går igenom resultaten från delproven. Om du behöver göra om det skriftliga testet i omvärldskunskap meddelas det vid samma tillfälle. Senast en dag efter att bedömarna sammanträtt får du information per e-post om du är godkänd på antagningsprovet eller inte.

  Observera att det beskedet endast gäller om du blivit godkänd på antagningsprovet. Den slutgiltiga antagningen meddelas senare.

  Bedömningskriterier

  För att se efter vilka bedömningskriterier ditt antagningsprov bedöms, se separat dokument. [Pdf kommer.]

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Tolkning