Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fördjupningskurs i handledning i lärarprofessionen

Vill du utveckla dig som VFU-handledare eller leda utvecklingsarbete på skolan?

Kursen vänder sig dels till lärare som fungerar som handledare för lärarstudenter, dels till lärare med uppdrag och ansvar att leda utvecklingsarbete på skolan. Den ger en fördjupning av teorier och metoder avseende handledning, såväl individuell som i grupp. Kunskaper om handledningsprocessens olika aspekter behandlas och fördjupas.

 • Kursupplägg

  Kursen är uppdelad på två delkurser:
  Delkurs 1. Ämnesdidaktik med bedömning, 7.5 hp
  Delkursen behandlar ämnesdidaktiska och bedömningsteoretiska perspektiv inom handledning av professionsutveckling. Den inriktas mot förmågan att handleda till didaktisk kompetens. Tonvikt ligger på att studera och kritiskt analysera kunskap och kunskapsutveckling i olika ämnen, samt förmågan att reflektera över strategier för kunskapsutveckling. Det innefattar planering, genomförande och utvärdering av undervisning och handledning.


  Delkurs 2. Handledningens relationella villkor och möjligheter, 7.5 hp
  Delkursen utgår från didaktiska perspektiv med inriktning på handledningens relationella villkor och möjligheter. I delkursen behandlas ämnesspecifika kunskaper, strategier och metoder som stödjer professionsutveckling för lärarstudenter och kollegor. Tonvikt ligger på att inom handledningens och lärarprofessionens ramar fördjupa och analysera kommunikation, etik och ledarskap. Kursen inriktas mot förmågan att använda olika teorier för att reflektera kring och problematisera centrala aspekter inom handledarskap.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

  Examination

  Förväntade studieresultat
  Delkurs 1. För godkänt resultat på kursen ska studenten ha förmåga att kritiskt diskutera och analysera:
  •    begreppen kunskap, kunskapssyn och undervisning.
  •    begreppen didaktik och ämnesdidaktik samt deras förhållande till andra discipliner
  •    ämnesspecifika ämnesdidaktiska perspektiv
  •    strategier för kunskapsutveckling, bedömningsformer och bedömning.


  Delkurs 2. För godkänt resultat på kursen ska studenten ha förmåga att:
  •    redogöra för och kritiskt granska olika perspektiv på kommunikation, konflikter och professionella
  samtal
  •    analysera och problematisera villkor för grupprocesser och ledarskap inom handledning
  •    tillämpa normkritiska och interkulturella perspektiv för att analysera handledningens etiska villkor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
   

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se