Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs F-3

 • 15 hp

En kurs inom projektet Flera vägar in.

Kursen behandlar de samhällsorienterande ämnena utifrån begrepp och begreppsliga kontexter med grund i de vetenskapliga disciplinerna.

Undervisningen i samhällsorienterande ämnen för de lägre åldrarna har huvudsakligen en tvärvetenskaplig karaktär. Denna kurs kommer därför att genomföras med såväl ett tematiskt fokus som ett fokus på respektive ämne (historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap).

Under kursen behandlas också hur olika arbetssätt kan användas för att stimulera och stödja elevers lärande. Kursen tar även upp IT:s möjligheter och begränsningar som redskap i undervisning och för lärande i de
samhällsorienterande ämnena.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen består av följande delar:
  Delkurs 1: Geografi med ämnesdidaktik, 3 hp
  Delkurs 2: Historia med ämnesdidaktik, 3 hp
  Delkurs 3: Religionskunskap med ämnesdidaktik, 3 hp
  Delkurs 4: Samhällskunskap med ämnesdidaktik, 3 hp
  Delkurs 5: De samhällsorienterande ämnenas didaktik, 3 hp

  De första fyra delkurserna behandlar relevant ämnesstoff för undervisning i de samhällsorienterande ämnena (historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap) i grundskolans lägre åldrar. Delkurserna ger även
  en orientering om motsvarande skolämnen och undervisningen i dessa ämnen. Utgångspunkten för delkurserna utgörs av elevers förmåga att förstå och använda begrepp. Centrala begrepp, modeller och teorier gestaltas via olika teman. Både ämnesinnehåll och temaområden ska ha kopplingar till grundskolans
  kursplaner för år 1-3 och förskoleklass.

  Den femte delkursen behandlar didaktiska och ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande. Utgångspunkt är teorier och forskningsresultat som berör frågor om undervisningens villkor, former och processer. Studenterna ska under delkursen utveckla förmågan att anpassa stoffet till aktuell elevgrupp,
  använda varierade arbetsformer och förstå hur undervisning, med utgångspunkt i styrdokument, kan stödja elevers läsförståelse och begreppsanvändning.

  Undervisning

  Undervisningen består av nätbaserade föreläsningar, seminarier och gruppövningar samt träffar på campus (antal träffar anges för respektive kurstillfälle). Kurskrav: individuella skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer samt närvaro på seminarier är obligatoriska inslag i kursen. 

  Examination

  Delkurs 1: Geografi med ämnesdidaktik, 3 hp examineras genom en skriftlig hemtentamen

  Delkurs 2: Historia med ämnesdidaktik, 3 hp examineras genom en skriftlig hemtentamen

  Delkurs 3: Religionskunskap med ämnesdidaktik, 3 hp examineras genom en skriftlig hemtentamen

  Delkurs 4: Samhällskunskap med ämnesdidaktik, 3 hp examineras genom en skriftlig hemtentamen

  Delkurs 5: De samhällsorienterande ämnenas didaktik, 3 hp examineras genom en skriftlig hemtentamen

 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledare: studievagledning@hsd.su.se