Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kulturarv: estetik, lärande och reflexivitet

En kurs för dig som är intresserad av kulturarv på bred front. Kursen ges på engelska och helt på distans.

Kursen behandlar materiella kulturarv (såsom bilder, föremål, byggnader och andra fysiska formationer) och immateriella kulturarv (såsom berättelser, traditioner, praktiker, kunskaper och andra immateriella värden). I kursen diskuteras en fortgående omtolkning av arvet som äger rum för att göra det relevant.

Ett fokus ligger på hur specifika kulturarv och kulturella miljöer kan användas i utbildning för att främja lärande och reflektion, bland annat med avseende på estetiska frågor och genom kritisk analys av det meningsinnehåll och de värden som specifika kulturarv och kulturmiljöer anses förmedla eller vara bärare av.

Ett annat fokus i kursen ligger på själva begreppet kulturarv, hur det kan definieras och användas i olika sammanhang för olika syften (pedagogiska, kommersiella, politiska, ideologiska med flera). På detta sätt – och genom frågor om vem som inkluderas och vem som exkluderas – problematiseras kulturarvsbegreppet.

Observera att kursen ges på engelska - se den engelska kurssidan.