Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Musikdidaktik I, inriktning mot Fritidshem och årskurs F-6

En kurs inom projektet Fler vägar in.

Kursen behandlar musik i skolans och fritidshemmets pedagogiska verksamhet. Genom praktiskt musicerande, litteraturstudier samt reflekterande i digital portfölj läggs en grund för musikdidaktisk verksamhet i enlighet med skolans och fritidshemmets kunskapsmål och styrdokument. Kursen behandlar lärandeteorier i relation till musikalisk kunskapsutveckling. I kursen presenteras olika arbetsformer och undervisningsmetoder för musikaliskt lärande. Fundamentet i kursen utgörs av ett hållbart didaktiskt och reflekterande förhållningssätt till barns lärprocesser och den egna professionsutvecklingen ur ett lokalt och globalt samhällsperspektiv. 

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen består av följande delar:


  Delkurs 1: Praktiskt musikaliskt arbete, 6 hp
  Delkursen behandlar:
  - praktiskt och teoretiskt arbete med sång och spel, individuellt och i grupp
  - lyssnande, skapande, rytmik, dans och rörelse
  - ackordspel på piano och gitarr
  - introduktion till elementärt spel på bas och trummor
  - musikaliskt skapande - analogt och digitalt, individuellt och i grupp
  - röst- hörsel- och instrumentvård, samt grundläggande ljudteknik


  Delkurs 2: Teoretiskt musikaliskt arbete, 3 hp
  Delkursen behandlar:
  - verktyg för musikalisk kommunikation, såsom facktermer, symboler, bilder och notation
  - principer för musikaliskt skapande
  - perspektiv på musikens sammanhang och funktion


  Delkurs 3: Grundläggande musikdidaktik, 6 hp
  Delkursen behandlar
  - lärandeteorier, aktuella didaktiska frågeställningar och reflektioner kring musicerande i fritidshem och
  skola
  - loggbok som verktyg för musikaliskt lärande, dokumentation och reflektion
  - digitala resurser i fritidshemmets och skolans musikaliska verksamhet
  - planering av aktiviteter för musicerande i fritidshem och skola
  - musikens roll i ämnesövergripande didaktisk verksamhet

  Undervisning

  Undervisningen består av nätbaserade seminarier och workshops samt träffar på campus (antal träffar anges för varje kurstillfälle). Vidare består undervisningen av självstudier i litteratur, musikaliskt arbete samt en egenhändigt organiserad övningsgrupp på hemorten för praktiserande av musikaliskt ledarskap.

  Kurskrav: att skapa en digital portfölj kring eget och andras lärande är ett obligatoriskt inslag på kursen.

  Närvaro på seminarier, workshops och grupparbeten är obligatorisk. 


  För att kunna genomföra kursen krävs tillgång till en dator med internet, kamera, mikrofon och hörlurar, samt tillgång till en gitarr och en enkel klaviatur (minst tre oktaver så att pianoackompanjemang med höger och vänster hand kan spelas samtidigt). Detta tillhandahålls inte av universitetet.

  Examination

  Examinationsformer
  Delkurs 1: Praktiskt musikaliskt arbete, 6 hp examineras genom:
  - ett praktiskt prov i form av ett individuellt uppspel
  - ett praktiskt prov i form av ett uppspel i grupp


  Delkurs 2: Teoretiskt musikaliskt arbete, 3 hp examineras genom:
  - en noterad sångkomposition för barn
  - två instrumentala, skriftliga arrangemang
  - ett noterat klassrumsarrangemang för sång, gitarr, piano, bas och trummor


  Delkurs 3: Grundläggande musikdidaktik, 6 hp examineras genom:
  - två skriftliga didaktiska planeringar
  - en gestaltande redovisning av en didaktisk planering
  - en skriftlig opponering på annan students uppgift
  - en skriftlig litteraturredovisning med didaktisk reflektion

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledare: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig lärare: