Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Etikdidaktik

Är du intresserad av etik och etikundervisning utifrån filosofiska, religionsvetenskapliga och didaktiska perspektiv?

Kursen riktar sig framförallt till blivande och verksamma lärare i religionskunskap men erbjuder också en fördjupad kompetens för den didaktiskt intresserade i sammanhang där etiska frågor är aktuella.

Kursen har fyra huvudsakliga fokus. Ett ligger på den normativa etiken som fördjupas och problematiseras. Här behandlas också dess relation till tillämpad etik och värdeteori. Ett andra fokus ligger på deskriptiv etik och etik inom t ex religioner, ideologier och livsåskådningar. Kursens tredje fokus är problematiserande till sin karaktär och behandlar själva begreppet normativitet: hur det kan/bör förstås och hur det t ex förhåller sig till religionskunskapens icke konfessionalitet och skolans värdegrund (samt fostransuppdrag). Slutligen behandlas också frågor om bedömning i relation till normativ undervisning.

En genomgående ambition i kursen är att öppna upp och synliggöra nya didaktiska utrymmen och möjligheter i etikundervisningen samt att koppla etikmomentet till andra av kursplanens moment och lärandemål, för att därigenom uppnå synergieffekter.