Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Skolan i samhället, ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne och ett språkämne - ULV

Kursen ingår i ULV-projektet.

Kursen omfattar flera delkurser. Dessa orienterar sig mot flera olika kunskapsområden, men bärs upp av gemensamma frågor för lärarprofessionen, såsom skolans demokrati- och kunskapsuppdrag.

Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring kursen, men Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) är kursansvarig institution.

ULV-studenter på denna kurs följer samma studiegång som ordinarie KPU:

Studiegång KPU fr.o.m. HT17

Läs mer om Utländska lärares vidareutbildning (ULV) 

Kursbeskrivning HVKS02 (248 Kb)

 • Kursupplägg

  Kursen består av följande delkurser:

  1. Delkurs 1: Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning A, 7,5 hp
   Litteraturlista under Kurslitteratur
    
  2. Delkurs 2: Utbildningens historia och skolans plats i samhället, 5 hp

   Delkurs 2: Studiehandledningen inklusive litteraturlista (414 Kb)
    
  3. Delkurs 3: Juridik och etik i skolans värld, 2,5 hp
   Litteraturlista under Kurslitteratur
    
  4. Delkurs 4: Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning B, 7,5 hp
   Litteraturlista under Kurslitteratur

  Delkurser

  Delkurs 1: Ämnesdidaktik, läroplansteori betyg och bedömning A, 7,5 hp
  Delkursen behandlar ämnesdidaktisk teori och historik samt forskning om undervisning och lärande som är relevant för professionen och för respektive ämne. Vidare behandlas generell läroplansteori med fokus på styrdokumentens innehåll. Aktuella styrdokument introduceras med tolkning och konkretisering i relation till undervisningskontexter och ämnesdidaktisk teori. Kopplingarna mellan styrdokumentens mål, centrala innehåll, kunskapskrav och examination tas upp. Kursen fokuserar även på centrala begrepp om och syften med bedömning. Målformuleringar och undervisningsstrategier för elevers lärande diskuteras, med särskilt fokus på att identifiera ämnesdidaktiska behov i relation till flerspråkiga elever. Vidare diskuteras och problematiseras användningen av digitala resurser i undervisningen utifrån ämnesdidaktiska perspektiv.


  Delkurs 2: Utbildningens historia och skolans plats i samhället, 5 hp
  Delkursen behandlar det svenska skolväsendets historia och ger sociologiska perspektiv på relationen mellan utbildning och samhälle. Den tar upp hur utbildningshistorien påverkats av samhällsförändringar och ideologiska strider, men också av den föränderliga synen på kunskap, elever och lärarprofessionen. Skolans betydelse för att under olika perioder såväl återskapa som minska sociala ojämlikheter belyses, framförallt i relation till klass, genus och etnicitet. Dessutom behandlas skolan som en politiskt styrd organisation. Olika politiska styrmodeller presenteras och deras betydelse för den pedagogiska praktiken diskuteras. I temat utvärdering behandlas såväl utvärdering i som av skolverksamhet. Därvid läggs tonvikt bland annat på utvärdering som styrning och som uppföljning av pedagogisk verksamhet. Såväl utvärderingsmodeller som bakomliggande förutsättningar och antaganden behandlas och diskuteras. Dessutom behandlas internationella studier och jämförelser.


  Delkurs 3: Juridik och etik i skolans värld, 2,5 hp
  Delkursen omfattar tre dimensioner av lärarrollens juridik: förvaltningsrätt, i synnerhet skoljuridik, samt barnrätt och yrkesetik. Skolan är ett starkt reglerat verksamhetsområde, i delkursen läggs fokus främst på den reglering som rör relationen mellan lärare och elev. Genom praktiska fallstudier ska kursdeltagarna övas i att identifiera tillämpliga rättsregler och reflektera över utfallet – såväl juridiskt som etiskt – av olika handlingsalternativ för att hantera de rättsliga dilemman som aktualiseras i fallen. Sammanfattningsvis behandlar delkursen rättsliga och yrkesetiska frågor rörande elevens status och integritet, begränsningar och möjligheter i lärarrollen samt examination och annan myndighetsutövning.


  Delkurs 4: Ämnesdidaktik, läroplansteori betyg och bedömning B, 7,5 hp
  I delkursen fördjupas ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande i det aktuella ämnet. Relationen mellan undervisning, lärande och bedömning av elevers kunskapsutveckling diskuteras och analyseras utifrån aktuella styrdokument, läroplansteori, ämnesdidaktiska teorier samt teorier om bedömning. Särskild tonvikt ligger på bedömningens formativa och summativa funktioner, samt lärarens förutsättningar att i undervisningen uppnå en bedömning och betygssättning som främjar likvärdighet och elevers lärande. I delkursen fördjupas vidare perspektiv på olika typer av kommunikation och interaktion i undervisningen, inklusive användningen av digitala verktyg, med syftet att främja alla elevers delaktighet och kunskapsutveckling. Mångkulturella och flerspråkliga dimensioner i undervisning behandlas och analyseras.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Närvaro på seminarier är obligatorisk. 

  Läs om hur undervisningen påverkas av covid-19 under Schema. 

  Examination

  Examinationsformer
  Delkurs: 1 Ämnesdidaktik, läroplansteori betyg och bedömning A, 7,5 hp examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

  Delkurs 2: Utbildningens historia och skolans plats i samhället, 5 hp examineras genom genom muntliga redovisningar och hemtentamen.

  Delkurs 3: Juridik och etik i skolans värld, 2,5 hp examineras genom muntlig redovisning och salstentamen.

  Delkurs 4: Ämnesdidaktik, läroplansteori betyg och bedömning B, 7,5 hp examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Undervisningen under höstterminens period A och B sker i huvudsak via webb/distans enligt kursens schema. Beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan fler möjligheter till campusundervisning komma att öppnas inför höstterminensperiod C och D. Information om detta läggs ut på kurshemsidan senast den 5/10.

 • Kurslitteratur

 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning institution: studievagledning@hsd.su.se

  Studievägledning ULV:ulv@su.se