Kunskapshistoria: Perspektiv och problemställningar, 7,5 hp

Kursen behandlar kunskapshistoria som forskningsfält. Fokus ligger på att, utifrån empiriska exempel från perioden 1700–1900, behandla teoretiska och metodologiska perspektiv på historiska kunskapsformer och -förändringar. Centrala analytiska begrepp som cirkulation, rumslighet, medier, praktik och kunskapskultur behandlas, liksom historiografiska frågor om den kunskapshistoriska forskningen framväxt och status. Kursen kombinerar empirisk och metodologisk litteratur. Genom att använda så väl historiska källor som aktuell forskningslitteratur inom kunskapshistoria tränar kursen studenternas färdigheter i att analysera källmaterial av olika karaktär utifrån kunskapshistoriska perspektiv.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen